Вимоги до публікації

Вимоги до публікації (зі зразками оформлення)

Редакція наукового збірника “Українське мовознавство” запрошує до співпраці провідних учених і молодих дослідників, яких цікавить лінгвістична проблематика.

До друку приймаються матеріали, що відповідають вимогам ДАК України та міжнародним науковим стандартам, згідно з якими наукова стаття повинна містити:

 • постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістичної науки та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями;
 • аналіз праць із теми дослідження;
 • визначення загальної проблеми або напрямків дослідження;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки й наукові перспективи дослідження.

Матеріали публікуються українською та іншими слов’янськими, а також англійською мовами.

Текст статті потрібно подавати в електронній версії (редактор Microsoft Word). Назва файлу – прізвище автора, напр.: гнатюк.doc.

Окремо потрібно подати файл із відомостями про автора статті: прізвище, ім’я, по батькові, учене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, а також домашня адреса, контактні телефони, адреса електронної пошти. Назва файлу – прізвище автора і слово “відомості”, напр.: гнатюк_відомості.doc.

Для аспірантів обов’язковою є рекомендація наукового керівника (можна подати файл із відцифрованою копією; назва файлу – прізвище аспіранта і слово “рекомендація”, напр.: гнатюк_рекомендація.doc).

ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

ЗАГАЛЬНІ

 1. Обсяг – від 12 000 друкованих знаків (з пробілами).
 2. Шрифт – Times New Roman, через один інтервал. Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.
 3. Поля: верхнє – 2,0; нижнє – 2,2; ліве – 2,0; праве – 2,0 см.

Формат – А5. Відступ абзацу – 0,5 см.

Текст друкується з переносами.

ДЛЯ ДОТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Перший рядок: ліворуч, жирним шрифтом, 11 кеглем – класифікаційний індекс УДК.
 2.  Через рядок: праворуч, 10 кеглем – ім’я і прізвище (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада;

у наступному рядку – місце роботи (назва навчального закладу чи установи), назва міста.

 1. Через рядок: по центру, ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом, 10 кеглем – назва статті.
 2.  Через рядок: українською мовою (мовою тексту статті), курсивом, 10 кеглем – анотація (500–700 знаків) та ключові слова (до 10 слів).

ДЛЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Текст статті подається через інтервал після анотації, 11 кеглем.
 2. У тексті не використовувати стильові маркери. Сторінки не нумерувати.
 3. У тексті перед згадуваними прізвищами має бути лише один ініціал. Між ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш ctrl + shift + пробіл) (напр.: І. Вихованець, М. Жовтобрюх).
 4. Приклади подаються: речення, слова – курсивом без лапок (приклади з художньої літератури також); фонеми, морфеми, символи – жирним шрифтом.
 5. Цитати беруться у подвійні верхні лапки “…” (напр.: Ш. Баллі писав: “Ми уподібнюємо абстрактні поняття предметам чуттєвого світу, бо для нас це єдиний спосіб пізнати їх і ознайомити з ними інших” [Баллі : 221]).

Лапки: всі однотипні у форматі “ ”.

 1. Значення слів беруться в одинарні верхні лапки ‘…’ (напр.: впадина ‘яма в річці’; просвистина ‘прогалина в лісі’).

Лапки: всі однотипні у форматі ‘ ’.

 1. Слід чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Напр.: “Символізм – це…”, с. 5–10, 2008–2009 рр., Х–ХІ ст. (для цифрових позначень); але: науково-технічний, не сьогодні-завтра.
 2. Авторські пропуски тексту позначаються трьома крапками в ламаних дужках .
 3. Покликання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках: прізвище автора (перше слово назви праці), рік видання (якщо є покликання на різні праці автора), двокрапка (перед нею нерозривний пробіл), номер (номери) сторінки. Наприклад: [Кучеренко]; [Русанівський : 31]; [Клименко 1998 : 55–56]; [Грищенко 1979а : 4–5; Русанівський : 31]; [Сучасна : 265]; [Sinclair : 105].

Покликання на джерела подавати в круглих дужках: ініціал імені та прізвище автора; або скорочена назва (указана в ДЖЕРЕЛАХ), кома, номер сторінки. Наприклад: (Т. Шевченко); (Ш–1, 345); (УС, 157).

ДЛЯ ПІСЛЯТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

 1.  Після тексту статті подаються (10 кеглем, інтервали в один рядок між рубриками та їхніми назвами):
 • УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ (за потреби);

 • ДЖЕРЕЛА (за потреби);

 • ЛІТЕРАТУРА;

 • REFERENCES (список літератури для міжнародних баз даних).

 1.  ЛІТЕРАТУРА оформляється відповідно до чинних бібліографічних вимог.
 2.  У REFERENCES кириличні джерела транслітеруються латиницею (для транслітерації можна використати онлайн-конвертери – з української мови: http://translit.kh.ua/?passport; з російської мови: http://www.translit.ru). Обов’язковим є переклад назв праць (назв книг, статей, періодичних видань, конференцій) англійською мовою. Назва міста видання подається повністю.
 3. У кінці подаються англійською мовою (10 кеглем):
 • праворуч – ім’я і прізвище (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада; у наступному рядку – місце роботи (назва навчального закладу чи установи без скорочень), назва міста;
 • по центру, жирним шрифтом – назва статті;
 • курсивом – анотація (не менше 1800 знаків) і ключові слова. Анотація англійською мовою не повинна бути дослівним перекладом українськомовної анотації. В англомовній анотації автор має відобразити постановку проблеми, основні результати, висновки дослідження.

Вимоги до оформлення статей обов’язкові.

Не вичитані автором тексти (з фактичними або технічними помилками) редакція до друку не приймає.

Матеріали статей редакційна колегія приймає до 15 квітня поточного року.