Inversion as the Concept of Communicative Grammar

Iryna Aribzhanova, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DOI: https://doi.org/10.17721/um/49(2019).62-83

Abstract

The article considers the problem of the syntactic status of inversion. The material of the research is the simple sentences-utterances of the Ukrainian language. The concept of communicative inversion and the concept of formal inversion are defined. These concepts reflect different aspects of the division of a sentence – by communicative components (for example, rheme + theme) and by the members of a sentence (for example, predicate + subject). Two meanings of the concept of communicative inversion are defined: firstly, communicative inversion is the intonational-positional transfer of the most important semantic-informational part of a sentence (or the words of the syntactic group, or syntagma) from the final position to the initial or middle position (method of forming the utterance); secondly, communicative inversion is a sentence structure opposed to the basic structure as a derivative (expressive utterance). Communicative analysis shows that formal inversion is functionally subordinated to the communicative structure of the sentence-utterance. It serves as the main method of forming contextually dependent utter-ances (changes the actual division of a sentence). Formal inversion is optional in expressive utterances. The result of the study is the classification of the main types of basic sentences-utterances and the methods of forming communicative inversion (full and partial) in the Ukrainian language. The typology is implemented according to the following principles: communicative non-division / division, contextual independence / dependence of utterances, correlation of communicative components with the members of a sentence or connections of the members of a sentence. The first type combines basic sentences-utterances with an undivided predicative group. The second type includes basic sentences with a divided predicative group.

Key words

actual division of a sentence, formal division of a sentence, communicative inversion, formal inversion, neutral utterances, expressive utterances.

Full text PDF

References

1. Abashina V.N. (2006) Voprosy kommunikativno-pragmaticheskogo opisaniya slozhnogo
predlozheniya v russkom yazyke: aspekt aktualnogo chleneniya [Questions of a communicatively pragmatic description of a complex sentence in the Russian language: the aspect of actual articulation]. Lvov, 344 p. (in Russian).

2. Bahmut A.I. (1991) Semantyka i intonatsiia v ukrainskii movi [Semantics and intonation in the
Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka, 161 p. (in Ukrainian).

3. Busel V.T. (ed.) (2005) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large
explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun, 1728 p. (in Ukrainian).

4. Vintoniv M.O. (2013) Aktualne chlenuvannia rechennia i tekstu: formalni ta funktsiini vyiavy
[Actual division of the sentence and the text: formal and functional findings]. Donetsk: DonNU, 327 p. (in Ukrainian).

5. Yermolenko S.Ia. (1982) Syntaksys i stylistychna semantyka [Syntax and stylistic semantics].
Kyiv: Naukova dumka, pp. 115-128 (in Ukrainian).

6. Zahnitko A.P. (2001) Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy: Syntaksys [Theoretical grammar of the Ukrainian language: Syntax]. Donetsk: DonNU, 662 p. (in Ukrainian).

7. Koval A.P. (1987) Praktychna stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy [Practical stylistics of the
modern Ukrainian language]. Kyiv: Vyshcha shkola, 352 p. (in Ukrainian).

8. Kovtunova I.I. (1982) Poryadok slov [Word order]. Russian grammar, vol. ІІ: Syntax (ed.
Shvedova N.Yu.). Moskva: Nauka, pp. 190-214 (in Russian).

9. Kovtunova I.I. (2002) Sovremennyy russkiy yazyk. Poryadok slov i aktualnoye chleneniye
predlozheniya [Modern Russian. Word order and actual division of the sentence]. Moskva: Editorial URSS, 240 p. (in Russian).

10. Krotevych Ye.V., Rodzevych N.S. (1957) Slovnyk linhvistychnykh terminiv [Glossary of the
linguistic terms]. Kyiv: AN URSR, 236 p. (in Russian).

11. Lapteva O.A. (1972) Nereshennyye voprosy teorii aktualnogo chleneniya [Unsolved problems of the theory of actual division]. Questions of linguistics, no. 2, pp. 35-47 (in Russian).

12. Yartseva V.N. (ed.) (1990) Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Sov. Entsiklopediya, 685 p. (in Russian).

13. Matezius V. (1967) O tak nazyvayemom aktualnom chlenenii predlozheniya [On the so-called
actual division of the sentence]. Prague linguistic circle. Moskva: Progress, pp. 239-245 (in Russian).

14. Melnichuk A.S. (1958) Poryadok slov i sintagmaticheskoye chleneniye predlozheniy v
slavyanskikh yazykakh. Kratkaya kharakteristika obshchikh zakonomernostey [Word order and
syntagmatic division of sentences in Slavic languages. Brief description of general laws]. Kiyev: AN USSR, 64 p. (in Russian).

15. Melnychuk O.S. (1972) Syntahmatychne chlenuvannia rechen [Syntagmatic division of
sentences]. Modern Ukrainian Standart Language. Syntax (ed. Bilodid I.K.). Kyiv: Naukova dumka, pp. 431-509 (in Ukrainian).

16. Merkulova N. (2003) Remoidentyfikatsiia v nechlenovanykh vyslovlenniakh [Remodification in unclassified expressions]. Ukrainian linguistics, vol. 28, рр. 167-170 (in Ukrainian).

17. Ozhegov S.I. (2006) Tolkovyy slovar russkogo yazyka: 80000 slov i frazeologicheskikh
vyrazheniy [The explanatory dictionary of the Russian language: 80000 words and phraseological expressions]. Moskva: ITI Tekhnologii, 944  p. (in Russian).

18. Paducheva E.V. (2012) Poryadok slov i frazovaya prosodiya: inversiya v teme [Word order and phrasal prosody: inversion in the rheme]. Meanings, texts, and other exciting stories. Moskva: YaSK, pp. 473-486 (in Russian).

19. Ponomariv O.D. (1993) Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy [Stylistics of the modern
Ukrainian language]. Kyiv: Lybid, 248 p. (in Ukrainian).

20. Pumpyanskiy A.L. (1974) Informatsionnaya rol poryadka slov v nauchnoy i tekhnicheskoy
literature [Informational role of word order in scientific and technical literature]. Moskva: Nauka, 247 p. (in Russian).

21. Raspopov I.P. (1961) Aktualnoye chleneniye predlozheniya (na materiale prostogo
povestvovaniya preimushchestvenno v monologicheskoy rechi) [Actual division of the sentence (on the basis of simple narration, mainly in monologue speech)]. Ufa, 163 p. (in Russian).

22. Sirotinina O.B. (1980) Lektsii po sintaksisu russkogo yazyka [Lectures on the syntax of the
Russian language]. Moskva: Vysshaya shkola, 142 p. (in Russian).

23. Testelets Ya.G. (2001) Vvedeniye v obshchiy sintaksis [Introduction to General Syntax].
Moskva: Ros. gos. gumanit. un-t, 800 p. (in Russian).

24. Tomashevskiy B.V. (1959) Stilistika i stikhoslozheniye [Stylistics and versification]. Leningrad:
Uchpedgiz, 535 p. (in Russian).

25. Rusanivskyi V.M. (ed.) (2004) Ukrainska mova: Entsyklopediia [Ukrainian language:
Encyclopedia]. Kyiv, 824 p. (in Ukrainian).

26. Shulzhuk K.F. (2004) Syntaksys ukrainskoi movy [Syntax of the Ukrainian language]. Kyiv:
Akademiia, 406 p. (in Ukrainian).

27. Yanko T.E. (2001) Kommunikativnyye strategii russkoy rechi [Communicative strategies of the Russian language]. Moskva: YaSK, 387 p. (in Russian).