Етична політика

Редакційна політика збірника “Українське мовознавство” враховує права та обов’язки всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора (авторів), рецензентів, редколегії, відповідального редактора, відповідального секретаря, видавця.

Автор зобов’язаний подавати до друку оригінальну лінгвістичну працю, оформлену згідно з Вимогами до публікації. Автор несе повну відповідальність за добір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей.

Якщо експерти (рецензенти) зробили зауваження та/або пропозиції до матеріалів, автор має право їх доопрацювати або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів (термін – два тижні).

Якщо в опублікованому дослідженні автор виявив помилку або неточність, він повинен негайно повідомити про це відповідального редактора для публікації виправлень або уточнень.

Рецензенти (члени редакційної колегії, провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка, українських і зарубіжних вишів) оцінюють рукопис щодо актуальності, новизни, змісту викладу, узагальнень та висновків.

Кожна стаття проходить подвійне “сліпе” рецензування, із результатами якого має право ознайомитися винятково автор. Термін рецензування – один місяць.

Редакційна колегія розглядає всі подані матеріали незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства та політичних поглядів автора. Редколегія залишає за собою право скорочувати й редагувати статтю, перевірити її на плагіат, а також через недотримання вимог відхилити або повернути статтю на доопрацювання.

У випадку порушень правил наукової етики або конфлікту інтересів (автора дослідження й рецензента або автора й інших осіб) редакційна колегія проводить засідання, на якому приймає ухвалу, що є остаточною і не може бути оскарженою.

Відповідальний редактор забезпечує справедливу оцінку рецензування поданих матеріалів, керуючись чинними юридичними вимогами щодо авторського права, законності та плагіату. Ухвалює публікацію статті. Відповідає за конфіденційність усіх матеріалів до моменту опублікування.

Відповідальний секретар на всіх етапах рецензування та підготовки статті до друку координує спілкування між авторами і редколегією.

Видавець – Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” – приймає схвалений редколегією рукописний матеріал, виготовляє оригінал-макет збірника та друкує його.

* У своїй діяльності редколегія “Українського мовознавства” дотримується загальноприйнятих етичних норм і правил, які рекомендовані Комітетом з етики публікацій (The Committee on Publication Ethics (COPE), видавництвом “Elsevier”, Законом України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. за № 3792–XII у редакції від 13.01.2016 р. та Кодексом Академічної Чесності для наукових публікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.