Активізація творення жіночих номінацій як новий етап розвитку української мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/51(2021).46-60

Ключові слова:

динамізм мови, лексичні інновації, фемінітиви, лексико-семантична система, системність мови, соціальні фактори, лексичні інновації

Анотація

Статтю присвячено питанню про розвиток лексико-семантичної системи української мови на сучасному етапі. З огляду на внутрішні (власне мовні) та зовнішні (соціальні) чинники мовної динаміки розглянуто інноваційні процеси в словниковому складі. Увагу приділено описові нових лексичних одиниць (репрезентованих у Словнику української мови у 20-ти томах) зі значенням особи жіночої статі, зокрема аналізу їхніх функційних та структурних особливостей. Визначено продуктивність фемінних новотворів у межах аналізованого словотвірного типу з відповідними дериваційними компонентами.

 

Інформація про автора:

Стратулат Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ (Україна).

Електронна адреса: stratulat_natala@ua.fm

__________

Література

 1. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : сборник научных трудов. Москва : Флинта, 2019. 448 с.
 2. Архангельська А. М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби : традиція і сучасність // Мовознавство. 2013. № 6. С. 27–40.
 3. Винокур. Г. О. Маяковский – новатор языка. Москва : ДомКнига, 2009. 152 с.
 4. Коць Т. Аксіологічний і часовий виміри мовної норми // Українська мова. 2017. № 4. С. 42–50.
 5. Кузнецова Э. В.Лексикология русского языка : учебное пособие. Москва : Высшая школа, 1989. 216 с.
 6. Левицький А. Є.Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі англійської мови) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2005. Вип. 23. С. 16–22.
 7. Лисиченко Л. А.Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. Харків : Харківський університет, 1977. 114 с.
 8. Пономарів О. Д.Іменники жіночого роду у назвах за професіями // Філософсько-антропологічні студії: Спецвипуск. Київ, 2001. С. 183–186.
 9. Радзієвська Т. В. Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов’янському світі // Мовознавство.2013. № 2–3. С. 149–162.
 10. Русанівський В. М. Мова і суспільний процес // Мова і процеси суспільного розвитку. Київ : Наукова думка, 1980, С. 17–23.
 11. Сорокин Ю. С.Развитие словарного состава русского литературного языка 30–90 годов XIX века. Москва–Ленинград : Наука, 1965. 565 с.
 12. Стишов О. А.Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2003. 388 с.
 13. Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019. 282 с.
 14. Шанский Н. М.Лексикология современного русского языка : учебное пособие. Москва : Либроком, 2009. 312 с.
 15. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. Москва : ГУППИ, 1954, 310 с.
 16. Шпітько І. М.Фемінітиви з формантом -ка в українській і словацькій мовах // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. 2010. Т. 18. Вип. 16. С. 383–388.
 

Завантаження

Опубліковано

2021-08-17

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ОНОМАСТИКА

Як цитувати

Стратулат, Н. (2021). Активізація творення жіночих номінацій як новий етап розвитку української мови. Українське мовознавство, 1(51), 46-60. https://doi.org/10.17721/um/51(2021).46-60

Схожі статті

1-10 з 69

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.