Функційний потенціал дискурсивного маркера МІЖ ІНШИМ у художньому мовленні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).91-108

Ключові слова:

дискурс, дискурсивний маркер, ознаки дискурсивних маркерів, корпус художніх текстів

Анотація

У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття “дискурсивний маркер”, з’ясовано його статус у системі мовних одиниць. Розглянуто найбільш відомі класифікації дискурсивних одиниць у сучасній лінгвістиці. Визначено основні ознаки дискурсивного маркера МІЖ ІНШИМ, проаналізовано специфіку його вживання в корпусі художніх текстів української літератури XIX–XXI ст.

 

Інформація про автора:

Грабова Анна Романівна – студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: annushka-ua@ukr.net

__________

Література

 1. Баранов А. Н., Кобозева И. М.Модальные частицы в ответах на вопрос // Прагматика и проблемы интенциональности. Москва : ИВАН СССР, 1988. С. 45–69.
 2. Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В.Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. Москва : Помовский и партнёры, 1993. 205 с.
 3. Бацевич Ф.Частки української мови як дискурсивні слова. Львів : ПАІС, 2014. 228 с.
 4. Богданова Н. В.О проекте словаря дискурсивных единиц русской речи (на корпусном материале) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии / гл. ред. А. Кибрик. Москва : Изд-во РГГУ, 2012. Вып. 11(18). С. 71–83.
 5. Виноградов В. В.Русский язык (грамматическое учение о слове). Москва; Ленинград : Учпедгиз, 1947. 783 с.
 6. Засєкін С. В.Дискурсивні маркери когерентності англомовного діалогічного тексту : когнітивний та прагматичний аспекти : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2001. 20 с.
 7. Ілик О.Дискурсивні слова : ознаки та критерії виділення // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. : Філологічна. 2013. Вип. 38. С. 185–188.
 8. Ілик О.Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві // Лінгвістичні студії. 2014. Вип. 28. С. 73–81.
 9. Киселёва К., Пайар Д. Дискурсивные слова русского языка : контекстное варьирование и семантическое единство. Сборник статей. Москва : Азбуковник, 2003. 207 с.
 10. Киселёва К. Л.Инвариантное и вариативное в семантике дискурсивных слов : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Москва, 1996. 21 с.
 11. Кобозева И. М.,Захаров Л. М. Для чего нужен звучащий словарь дискурсивных слов русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международной конференции Диалог’2004. Москва : Наука, 2004. С. 292–297.
 12. Массалина И. П., Новодранова В. Ф.Дискурсивные маркеры в английском языке военно-морского дела. Калининград : Издательство ФГОУ ВПО “КГТУ”, 2009. 278 с.
 13. Мурашковская Е. М.Подходы к исследованию дискурсивных маркеров // Вестник МГОУ. Серия : Лингвистика. 2014. Вып. 5. С. 53–59.
 14. Невська Ю. В.Особливості типології дискурсивів в епістолярному дискурсі // Мова і культура. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. ІІ(191). С. 153–157.
 15. Откидыч Е. В.Функционирование текстовых скреп “кстати” и “между прочим” в монологическом и диалогическом тексте : дисс. … канд. филол. наук (специальность 10.02.01 – русский язык). Владивосток : ДВФУ, 2017. 199 с.
 16. Прияткина А. Ф. Текстовые “СКРЕПЫ” и “СКРЕПЫ-ФРАЗЫ” (О расширении категории служебных единиц русского языка) // Предложение. Текст. Речевое функционирование языковых единиц. Елец: ЕГУ, 2002. С. 90–100.
 17. Fraser B.Pragmatic markers // Pragmatics. 1996. № 6(2). P. 167–190.
 18. Fraser B.What are discourse markers? // Journal of Pragmatics. 1999. № 31. P. 931–952.19. Schiffrin D. Discourse markers. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 364 p.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

СИНТАКСИКОЛОГІЯ

Схожі статті

1-10 з 27

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>