Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

 

Матеріали подають через сайт або надсилають електронною поштою відповідальному секретареві журналу за адресою: i.aribzhanova@knu.ua

Терміни подання:

 • для випуску поточного року – до 15 квітня цього року;
 • для випуску наступного року – після 15 квітня поточного року.

Після подання рукопис статті перевіряється на відповідність Керівництву для авторів; проходить подвійне “сліпе” рецензування, остаточне обговорення й отримує рішення про прийняття до друку чи про відхилення. За наявності зауважень та/або пропозицій Автор повинен доопрацювати статтю або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі “Українське мовознавство”, автор повинен підписати Авторську угоду і надіслати (сканований варіант чи фотокопію) на електронну адресу редакції журналу (протягом трьох діб).

Усі прийняті до друку статті (рецензії) розміщуються на web-сайті Збірника (розділи Поточний випуск;  Архів) до виходу паперової версії видання (до 1 жовтня поточного року).

Перед поданням статті до редколегії журналу “Українське мовознавство” Автор повинен ознайомитися з Етичною політикою видання і впродовж публікаційного процесу дотримуватися етичних принципів, рекомендованих для авторів.

До друку приймаються матеріали, що відповідають вимогам ДАК України та міжнародним науковим стандартам, згідно з якими наукова стаття повинна містити такі структурні елементи:

 • постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістичної науки та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями;
 • аналіз праць із теми дослідження;
 • визначення загальної проблеми або напрямів дослідження;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки й наукові перспективи дослідження.

Матеріали публікуються українською та англійською мовами.

Текст статті потрібно подавати в електронній версії (редактор Microsoft Word). Назва файлу – прізвище автора, напр.: гнатюк.doc.

Окремо потрібно подати українською та англійською мовами файл із відомостями про автора статті: прізвище, ім’я, по батькові, учене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, індивідуальний ID ORCID, а також – домашня адреса, контактні телефони, адреса електронної пошти. Назва файлу – прізвище автора і слово “відомості”, напр.: гнатюк_відомості.doc.

Технічні правила оформлення статті

ЗАГАЛЬНІ

1. Обсяг – від 12000 друкованих знаків (з пробілами).

2. Шрифт – Times New Roman, через один інтервал. Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

3. Поля: верхнє – 2,0; нижнє – 2,2; ліве – 2,0; праве – 2,0 см.

Формат – А5. Відступ абзацу – 0,5 см.

Текст друкується з переносами. Сторінки нумеровані.

ДЛЯ ДОТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Перший рядок: ліворуч, жирним шрифтом, 11 кеглем – класифікаційний індекс УДК.

2. Через рядок: праворуч, 10 кеглем – ім’я і прізвище (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада;

у наступному рядку – місце роботи (назва навчального закладу чи установи), назва міста;

нижче – індивідуальний ID ORCID.

3. Через рядок: по центру, ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом, 10 кеглем – назва статті.

4. Через рядок: українською мовою (мовою тексту статті), курсивом, 10 кеглем – анотація (500–700 знаків) та ключові слова (до 10 слів).

ДЛЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Текст статті подається через інтервал після анотації, 11 кеглем.

2. У тексті перед згадуваними прізвищами має бути лише один ініціал. Між ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш ctrl + shift + пробіл) (напр.: І. Вихованець, М. Жовтобрюх).

3. Приклади подаються: речення, слова – курсивом без лапок (приклади з художньої літератури також); фонеми, морфеми, символи –жирним шрифтом.

4. Цитати беруться у подвійні верхні лапки “…” (напр.: Ш.Баллі писав: “Ми уподібнюємо абстрактні поняття предметам чуттєвого світу, бо для нас це єдиний спосіб пізнати їх і ознайомити з ними інших” [Баллі : 221]).

Лапки: всі однотипні у форматі “ ”.

5. Значення слів беруться в одинарні верхні лапки ‘…’ (напр.: впадина ‘яма в річці’; просвистина ‘прогалина в лісі’).

Лапки: всі однотипні у форматі ‘ ’.

6. Слід чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Напр.: “Символізм – це…”, с. 5–10, 2008–2009 рр., Х–ХІ ст. (для цифрових позначень); але: науково-технічний, не сьогодні-завтра.

7. Авторські пропуски тексту позначаються трьома крапками в ламаних дужках.

8. Покликання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках: прізвище автора (перше слово назви праці), рік видання (якщо є покликання на різні праці автора), двокрапка (перед нею нерозривний пробіл), номер (номери) сторінки. Наприклад: [Кучеренко]; [Русанівський: 31]; [Клименко 1998: 55–56]; [Грищенко 1979а : 4–5; Русанівський : 31]; [Сучасна : 265]; [Sinclair : 105].

Покликання на джерела подавати в круглих дужках: ініціал імені та прізвище автора; або скорочена назва (указана в ДЖЕРЕЛАХ), кома, номер сторінки. Наприклад: (Т. Шевченко); (Ш–1, 345); (УС, 157).

ДЛЯ ПІСЛЯТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Після тексту статті подаються (10 кеглем, інтервали в один рядок між рубриками та їхніми назвами):

 • УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ (за потреби);
 • ДЖЕРЕЛА (за потреби);
 • ЛІТЕРАТУРА;
 • REFERENCES (список літератури для міжнародних баз даних).

2. ЛІТЕРАТУРА оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 (див.: “Автоматичне оформлення посилань за ДСТУ 8302:2015 онлайн” за допомогою сервісу “Grafiati” – https://www.grafiati.com/uk/). Літературу слід подавати в пронумерованому вручну й алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною. На всю літературу, указану в переліку, має бути посилання в тексті статті.

3. REFERENCES оформляється відповідно до стилю АРА (American Psychological Association (APA) Style) (автоматичне формування посилань за стилем АРА див., наприклад, на сайті Citation Machine: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book).

У REFERENCES дублюється ЛІТЕРАТУРА латиною та наводяться кириличні джерела в перекладі англійською мовою (за наявності перекладу в цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді. Для транслітерації можна використати онлайнові транслітератори: наприклад, для української мови – https://www.grafiati.com/uk/transliteration/, для російської мови – https://www.itranslit.com/. Назва міста видання подається повністю. Якщо цитованому джерелу присвоєний цифровий ідентифікатор DOI, то його обов’язково необхідно вказати.

Зразки оформлення посилань за ДСТУ 8302:2015 та АРА див. тут.

4. У кінці подаються англійською мовою (10 кеглем):

 • праворуч –ім’я і прізвище (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада; у наступному рядку – місце роботи (назва навчального закладу чи установи без скорочень), назва міста;
 • по центру, жирним шрифтом – назва статті;
 • курсивом – анотація (не менше 1800 знаків) і ключові слова. Анотація англійською мовою не повинна бути дослівним перекладом українськомовної анотації. В англомовній анотації автор має відобразити постановку проблеми, основні результати, висновки дослідження.

Вимоги до оформлення статей обов’язкові.

Відмова у публікації

Автор може отримати відмову у публікації за таких причин:

 • порушення принципів етичної політики видання;
 • невідповідність вимогам до публікації;
 • плагіат (самоплагіат);
 • недостовірність фактів, статистичних даних, власних імен, цитат, покликань та перекладу;
 • низький науковий рівень статті (неумотивованість використаної літератури, недостатня база доведень отриманих наукових результатів, нелогічність і непослідовність викладу матеріалу, необґрунтованість висновків, недотримання норм наукового стилю).

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не перебуває на розгляді в редакціях інших журналів.
 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Положення про конфіденційність

Редакція забезпечує повну анонімність у системі «Автор – Рецензент(и)». Рецензенти не можуть використовувати результати досліджень, представлених у статті.

Імена та електронні адреси, які вказують користувачі сайту цього Збірника, будуть використані виключно для виконання внутрішніх та технічних завдань; їх не будуть поширювати та передавати стороннім особам.