Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

 

Матеріали подають через сайт або надсилають електронною поштою відповідальному секретареві журналу за адресою: i.aribzhanova@knu.ua

Терміни подання:

 • для випуску поточного року – до 15 квітня цього року;
 • для випуску наступного року – після 15 квітня поточного року.

Після подання рукопис статті перевіряється на відповідність Керівництву для авторів; проходить подвійне “сліпе” рецензування, остаточне обговорення й отримує рішення про прийняття до друку чи про відхилення. За наявності зауважень та/або пропозицій Автор повинен доопрацювати статтю або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі “Українське мовознавство”, автор повинен підписати Авторську угоду і надіслати (сканований варіант чи фотокопію) на електронну адресу редакції журналу (протягом трьох діб).

Усі прийняті до друку статті (рецензії) розміщуються на web-сайті Збірника (розділи Поточний випуск;  Архів) до виходу паперової версії видання (до 1 жовтня поточного року).

Перед поданням статті до редколегії журналу “Українське мовознавство” Автор повинен ознайомитися з Етичною політикою видання і впродовж публікаційного процесу дотримуватися етичних принципів, рекомендованих для авторів.

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

Матеріали публікуються українською та англійською мовами.

Текст статті потрібно подавати в електронній версії (редактор Microsoft Word). Назва файлу – прізвище автора, напр.: гнатюк.doc.

Вимоги до оформлення статті

ЗАГАЛЬНІ

1. Обсяг основного тексту:

 • оригінальна дослідницька стаття – від 3 тис. до 8 тис. слів (до 50 тис. знаків);
 • оглядова стаття – від 2 тис. до 5 тис. слів (30 тис. знаків).

2. Шрифт – Times New Roman, звичайний. Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом. Текст друкується з переносами. Сторінки нумеровані.

3. Параметри сторінки:

 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • абзацний відступ – 0,5 см;
 • формат – А5;
 • поля:

             верхнє – 2,0;        нижнє – 2,2;

             ліве – 2,0;            праве – 2,0 см.

 

ДЛЯ ДОТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Дотекстові матеріали потрібно оформляти напівжирним шрифтом, 10 кеглем.

1. Перший і другий рядки ліворуч:

– індекс УДК;

– цифровий ідентифікатор публікації (DOI).

2. Через рядок праворуч порядково – відомості про автора (авторів):

– ім’я і ПРІЗВИЩЕ, науковий ступінь, вчене звання;

– ідентифікатор автора ID ORCID;

– корпоративна е-пошта автора;

– місце роботи чи навчання (назва установи чи організації), місто, країна.

3. Через рядок: по центру, ВЕЛИКИМИ літерами – назва статті.

4. Через рядок: українською мовою (мовою тексту статті), курсивом – анотація (не менше 1 800 знаків і не більше 2 500 знаків із пробілами) та ключові слова (для оригінальної дослідницької статті – 4–8 ключових слів, для оглядової статті – 3–6 ключових слів).

Анотація оригінальної дослідницької статті має відповідати IMRAD-структурі та містити такі пункти: вступ (передумови, актуальність і мета дослідження), методи, результати, висновки. Назви пунктів треба оформляти розрідженим 2 pt шрифтом.

Анотація оглядової статті може бути неструктурованою: у ній потрібно висвітлити основні тези огляду.

ДЛЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Основний текст статті має бути підготовлений із використанням IMRAD-структури та містити такі основні елементи:

 • Вступ (Introduction) (передумови, актуальність і мета та завдання дослідження).
 • Методи (Methods) (в оглядовій статті цей розділ не подають).
 • Результати (Results).
 • Дискусія і висновки (Discussion and conclusions).

2. Текст статті подавати через інтервал після анотації, 11 кеглем.

3. У тексті перед згадуваними прізвищами має бути лише один ініціал. Між ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавішctrl +shift + пробіл) (напр.: І. Вихованець, М. Жовтобрюх).

4. Приклади подавати так: речення, слова –курсивом без лапок (приклади з художньої літератури також); фонеми, морфеми, символи –напівжирним шрифтом.

5. Цитати треба подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) з обов’язковим покликанням на джерело та конкретну сторінку (напр.: І. Кучеренко писав: “Кожна наука прагне досягнути тієї якісної характеристики наукових знань, яку прийнято називати істинністю” [Кучеренко, 2003, с. 11]).

6. Треба дотримуватися такого формату графічних знаків:

 • подвійні верхні лапки ” – для оформлення цитат
 • одинарні верхні лапки ‘…’ – для оформлення значень слів (напр.: впадина ‘яма в річці’; просвистина ‘прогалина в лісі’)
 • тире … … (слід використовувати коротке тире (–), а не довге (—))
 • дефіс …-... (треба чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Напр: “Символізм – це…”; с.5–10, 2008–2009 рр., Х–ХІ ст. (на позначення діапазону – від ... до ...), але: науково-технічний, не сьогодні-завтра
 • три крапки в ламаних дужках ˂…> – для оформлення авторських пропусків

7. Необхідно розрізняти Літературу – список використаної наукової літератури та Джерела – список джерел досліджуваного мовного матеріалу.

Покликання в тексті на Літературу подавати у квадратних дужках, зазначаючи прізвище автора (якщо автор один) або перші слова назви праці (для видань без авторів), рік видання і, за потреби, сторінку / сторінки – після скорочення “с.” (укр. мовою) чи “p.,  “pp.” (анг. мовою). Наприклад: [Гнатюк, 2021], [Гнатюк, 2023, с. 169–185], [Сучасна українська мова…, 2013, с. 95], [Mozer, 2022, pp. 365–370].

Для статей із кількома авторами вказують прізвища усіх співавторів, якщо їх не більше трьох: [Гнатюк, Дядечко, 2020, с. 20], [Cornell, & Harlow, 2003, р. 200], [Dormus, Brown, & Bloom, 2013]; прізвище першого співавтора  плюс “та ін.” / “et al.”: [Гнатюк та ін., 2016], [Grady et al., 2019].

Покликання на роботи одного автора, опубліковані того самого року, вирізняють  малими латинськими літерами після року видання: [Гнатюк, 2022a, с. 15],  [Mozer, 2022a; 2022b; 2022c].

У покликаннях на літературу з електронних ресурсів, де не пронумеровано сторінки, зазначають номер або назву (якщо немає номера) частини електронного джерела (том, частина, розділ тощо): [Brown, 2017, vol. 2].

Покликання на Джерела подавати в круглих дужках: ініціал імені та прізвище автора (Т. Шевченко); або – скорочена назва (указана в Джерелах), кома, номер сторінки: (Ш–1, 345); (УС, 157).

8. Усі рисунки (схеми, графіки, діаграми тощо) й таблиці потрібно пронумерувати арабськими цифрами й розмістити безпосередньо в тексті там, де вони мають бути за змістом. Назви подавати окремим абзацом: ПІД рисунками – пояснювальні підписи, НАД таблицями – тематичні назви.

Якщо статтю буде прийнято, автори завантажують окремі файли всіх рисунків високої роздільної здатності у форматах .tif або .jpg. Назви файлів для інформаційної графіки мають бути зрозумілими та відповідати назвам у тексті (наприклад, Рисунок 1, Рисунок 2). Роздільна здатність зображень: 1200 dpi для штрихового зображення, 600 dpi для відтінків сірого та 300 dpi для кольорового зображення.

ДЛЯ ПІСЛЯТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Після тексту статті треба подати (10 кеглем, інтервали в один рядок між рубриками):

 • Внесок авторів;
 • Умовні скорочення (за потреби);
 • Джерела (за потреби);
 • Література (список використаної наукової літератури мовою оригіналу);
 • References (список використаної літератури для міжнародних баз даних);
 • Інформація про дати надходження та редакційно‐видавничого опрацювання;
 • Переклад англійською мовою відомостей про автора (авторів), назви статті, анотації, ключових слів;
 • Заява про відсутність конфлікту інтересів.

2. У Внеску авторів потрібно зазначити інформацію про внесок авторів у підготовку статті відповідно до CRediT (Contributor Roles Taxonomy).

 • Концептуалізація. Ідеї; формулювання або еволюція всеохопних цілей і завдань дослідження.
 • Формальний аналіз. Застосування статистичних, математичних, обчислювальних або інших формальних методів для аналізу або синтезу емпіричних даних дослідження.
 • Програмне забезпечення. Програмування, розроблення ПЗ; проєктування комп’ютерних програм; реалізація комп’ютерного коду та допоміжних алгоритмів; тестування компонентів коду.
 • Методологія. Розроблення або проєктування методології; створення моделей.
 • Валідація даних. Перевірка відтворюваності результатів / експериментів та інших результатів досліджень.
 • Написання (оригінальна чернетка). Написання початкового варіанта (чернетки) статті.
 • Написання (перегляд і редагування). Внесення суттєвих змін, доповнень до статті.

Наприклад:

Внесок авторів: Ім’я, Прізвище – концептуалізація, методологія; Ім’я, Прізвище – програмне забезпечення, формальний аналіз; Ім’я, Прізвище – валідація даних, написання (оригінальна чернетка); Ім’я, Прізвище – написання (перегляд і редагування).

3. Література і References потрібно оформити відповідно до бібліографічного стилю цитування АРА style references (7th Edition).

Якщо цитованій праці присвоєно цифровий ідентифікатор DOI, то його обов’язково необхідно вказати.

На всю літературу, указану в переліку, має бути покликання в тексті статті.

4Літературу треба подавати в пронумерованому вручну й алфавітному порядку, спершу кирилицею, далі латиною.

5. У References дублють Літературу латиною та наводять кириличні (арабські, китайські тощо) джерела в перекладі англійською мовою із вказівкою на мову джерела (у квадратних дужках англійською мовою), наприклад:

Hnatiuk,  L. (2023). Let’s not deny our own: linguistic essays on the history of word usage. Ukrainian linguistics, 1(53), 169–185. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).169-185 [in Ukrainian].

У статті англійською мовою подають ОДИН список використаної літератури – References, у якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом доповнюють у квадратних дужках описом мовою джерела. Наприклад:

Hnatiuk,  L. (2023). Let’s not deny our own: linguistic essays on the history of word usage. Ukrainian linguistics, 1(53), 169–185. [in Ukrainian]. [Гнатюк, Л. (2023). Не відрікаймося свого: лінгвістичні етюди з історії слововживання. Українське мовознавство, 1(53), 169–185]. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).169-185

Для коректного складання бібліографічних описів у списку використаних джерел можна використати спеціалізовані програми, наприклад: https://www.grafiati.com/uk/

Зразки оформлення бібліографічних записів за АРА style references див. тут.

6. Після списку (списків) використаної літератури подають інформацію про дати надходження та редакційно‐видавничого опрацювання статті (шрифт напівжирний, розріджений 1pt, праворуч):

Отримано редакцією журналу / Received:

Прорецензовано / Revised:

Схвалено до друку / Accepted:

7. Далі – напівжирним шрифтом,10 кеглем – подають переклад англійською мовою відомостей про автора (авторів), назви статті, анотації, ключових слів:

– ліворуч порядково – ім’я і ПРІЗВИЩЕ, науковий ступінь, вчене звання; ідентифікатор автора ID ORCID; корпоративна е-пошта автора; місце роботи (назва установи чи організації), місто, країна;

– по центру – назва статті;

– через рядок – анотація і ключові слова (вимоги до змісту й оформлення анотації див. вище у 4 пункті ДЛЯ ДОТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ).

8. Укінці кожної статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей обов’язково додають такий текст (10 кегль):

ДЛЯ ОДНОГО АВТОРА

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; у рішенні про публікацію результатів.

The author declares no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data; in the writing of the manuscript; in the decision to publish the results.

ДЛЯ ДВОХ І БІЛЬШЕ АВТОРІВ

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; у рішенні про публікацію результатів.

The authors declare no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data; in the writing of the manuscript; in the decision to publish the results.

Вимоги до оформлення статей обов’язкові.

 

Відмова у публікації

Автор може отримати відмову у публікації за таких причин:

 • порушення принципів етичної політики видання;
 • невідповідність вимогам до публікації;
 • плагіат (самоплагіат);
 • недостовірність фактів, статистичних даних, власних імен, цитат, покликань та перекладу;
 • низький науковий рівень статті (неумотивованість використаної літератури, недостатня база доведень отриманих наукових результатів, нелогічність і непослідовність викладу матеріалу, необґрунтованість висновків, недотримання норм наукового стилю).

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не перебуває на розгляді в редакціях інших журналів.
 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Положення про конфіденційність

Редакція забезпечує повну анонімність у системі «Автор – Рецензент(и)». Рецензенти не можуть використовувати результати досліджень, представлених у статті.

Імена та електронні адреси, які вказують користувачі сайту цього Збірника, будуть використані виключно для виконання внутрішніх та технічних завдань; їх не будуть поширювати та передавати стороннім особам.