Сонет як текст

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).50-72

Ключові слова:

текст, сонет, зв’язність, цілісність, образно-смисловий паралелізм, період, повтор

Анотація

Присвячено опису сонета як текстової структури на основі таких категорійних ознак, як зв’язність і цілісність. На широкому матеріалі поетичних творів українських авторів простежено засоби вираження зв’язності і цілісності, представлені різними типами повторів, образно-смислового паралелізму, зокрема, які у своєму динамічному розвитку спираються на паралелізм синтаксичний, фігури періоду, що відзначаються експресивністю вираження теми і здатністю передавати певну модальність в організації цілісної текстової структури сонетного вірша.

 

Інформація про автора:

Мойсієнко Анатолій Кирилович – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: anmoj@ukr.net

__________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Амирова Ж. Г. Проблема определения лингвистического статуса текста в русистике. Cuadernos de Rusística Española. 2012. № 8. С. 15–32.
 2. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста / редкол.: Н. А. Слюсарева (отв. ред.) и др. Москва : Наука, 1982. 192 с.
 3. Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Филологический анализ текста: практикум. Москва : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2004. 400 с.
 4. Бацевич Ф. Нариси з теорії тексту: монографія. Львів : ЛНУ ім. І. Франка 2019. 280 с.
 5. Бацевич ФС. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. Київ : Вид. центр “Академія”, 2004. 342 с.
 6. Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник. Москва : ФЛИНТА, 2016. 415 с.
 7. БехерИ. Р. Философия сонета, или малое наставление по сонету. Любовь моя, поэзия. О литературе и искусстве. Москва : Изд-во худож. лит., 1965. С. 436–462.
 8. Валгина Н. С. Теория текста. Москва : Логос, 2004. 280 с.
 9. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата. Киев : Вища школа, 1993. 200 с.
 10. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : Наука, 1981. 140 с.
 11. Голянич М., Іванишин Н., Ріжко Р., Стефурак Р. Лінгвістичний аналіз тексту : словник термінів. Івано-Франківськ : Сімик, 2012. 392 с.
 12. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту. Київ : Академія, 2009. 264 с.
 13. Загнітко А. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум. Вид. 2-ге, доп. і перероб. Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”. 2007. 313 с.
 14. Качуровський І. Король-сонет. Сонет, його історія і теорія. Ґенерика і архітектоніка. Кн. II. Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. С. 130‒150.
 15. Ковалевська Є. Г. Аналіз текстів художніх творів. Львів, 1976. 53 с.
 16. Ковалик І. І. Предмет і завдання курсу. Ковалик І. І., Мацько Л. І., Плющ М. Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту. Київ : Вища школа, 1984. С. 3‒20.
 17. Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом. Синтаксис текста / под ред. Г. А. Золотовой. Москва : Наука, 1979. С. 49‒67.
 18. Кожина М. Н. О функциональных семантико-стилистических категориях текста. Филологические науки. 1987. № 2. С. 35–41.
 19. Кравець Л. В. Лінгвістика тексту. Енциклопедія сучасної України. Т. 17. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. С. 387‒388.
 20. Кубрякова Е. С., Александрова О. В. Виды пространств текста и дискурса. Категоризация мира: пространство и время : материалы научной конференции. Москва : Диалог-МГУ, 1997. С. 15–25.
 21. Кутина Н. Структурно-смысловой анализ художественного текста. Свердловск, 1980. 96 с.
 22. Лєцкін М. О. Пройтися по лезу часу (Житомирщина в письменницькому вимірі). Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 2010. 144 с.
 23. Лосева Л. М. Как строится текст. Москва : Просвещение, 1980. 94 с.
 24. Лук’янова Т. В. Про розмежування підходів до вивчення тексту з позицій лінгвістики тексту та інтерпретації тексту. Мовознавство. 1990. № 3. С. 52–61.
 25. Любимов Н. М. Перевод ‒ искусство. Москва : Сов. Россия, 1982. 128 с.
 26. Мамалига А. І. Системно-функціональне виокремлення одиниць тексту. Слово. Символ. Текст : сб. науч. трудов, посвященных 80-летию проф. М. А. Карпенко. Киев : КНУ им. Тараса Шевченко, 2006. С. 115‒123.
 27. Мойсієнко А. Повторюваний компонент в організації цілісної структури сонетного тексту. Лiнгвiстичнi студiї. 2023. Вип. 45. С. 90‒104.
 28. Мороховский А. Н. К проблеме текста и его категорий. Текст и его категориальные признаки: сб. науч. трудов. Киев : КГПИИЯ, 1989. С. 3–13.
 29. Нефедова Л. А. Восприятие текста как активный когнитивный процесс. Слово, высказывание, текст в коммуникативном, прагматическом и культурологическом аспектах. Челябинск : Изд-во “РЕКПОЛ”, 2008. С. 172–176.
 30. Николаева Т. М. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. Москва, 1978. С. 5‒39.
 31. Николаева Т. М. Текст. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва : Сов. энциклопедия, 1990. С. 507.
 32. Онхайзер И. Номинация в текстах разных функциональных стилей. Номинативные средства в текстах разных функциональных стилей. Казань : КГУ, 1990. С. 5–13.
 33. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації. 2. вид., стер. Київ : Наук. думка, 1998. 191 с.
 34. Рябова КО. Цілісність і зв’язність як основні текстуальні категорії. Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31(70). № 4. Ч. 2. 2020. С. 173‒176.
 35. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие. Киев : ЦУЛ, “Фитосоциоцентр”, 2002. 336 с.
 36. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля-К. 2008. 711 с.
 37. СорокинЮ. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. Москва : Наука, 1985. 168 с.
 38. Сусов И.П. Введение в языковедение. Москва : АСТ: Восток-Запад, 2007. 397 с.
 39. Тураева З. Я. Лингвистика текста. Москва : Просвещение, 1986. 127 с.
 40. Флоренский П.А. Имена : Сочинения. Москва : Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. 912 с.
 41. Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. 248 с.
 42. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Київ : ВЦ “Академія”, 2004. 408 с.
 43. Якобсон Р., Леви-Стросс К. “Кошки” Шарля Бодлера. Структурализм: “за” и “против”. Москва : Прогресс, 1975. С. 231–255.
 44. Beaugrande R.-A., Dressler W. U. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen : Niemeyer, 1981. 290 S.
 45. Dobrzyńska T. Tekst. Współczesny język polski / pod redakcją J. Bartmińskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. S. 293‒331.
 46. Halliday M. A. К. Linguistic function and literary style. Explorations in the functions of language. London : Arnold, 1974. P. 103–140.
 47. Klemm M. Punkt wyjścia: czy każdy ma mieć swoje pojęcie tekstu? Różne definicje tekstu i ich porównanie. Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy (Antologia tłumaczeń). Wrocław. 2009. S. 13‒26.
 48. Skalička V. Text. Kontext. Subtext. Slavica Pragensia III. Praha. 1961. S. 73–78.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Номер

Розділ

ЛІНГВОПОЕТИКА

Схожі статті

1-10 з 19

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.