Структурно-семантична специфіка та динаміка функціювання пасивних конструкцій у сучасному адміністративно-канцелярському підстилі

Автор(и)

 • Олена Лаврінець НаУКМА

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).152-167

Ключові слова:

адміністративно-канцелярський підстиль, пасивна конструкція, активна конструкція, парадигма пасиву, пасивні дієслова на -ся, предикативні форми на -но, -то, предикативні дієприкметники на -ний, -тий, структура, семантика, динаміка

Анотація

Визначено обсяг парадигми пасиву та ієрархію її складників, мовні й позамовні чинники поширення, а подекуди й домінування пасивних конструкцій над активними в сучасних зразках документів. Проаналізовано випадки вмотивованого / невмотивованого вживання пасивних конструкцій як однієї з визначальних рис українського ділового синтаксису. З’ясовано структурно-семантичну специфіку пасивних конструкцій, простежено динаміку їхнього функціонування в адміністративно-канцелярському підстилі сучасної української мови. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.

 

Інформація про автора:

Лаврінець Олена Яківна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія” (Україна).

Електронна адреса: lavrinets@ukma.edu.ua

__________

Література

 1. Арполенко Г. П. Односкладні речення // Історія української мови. Синтаксис / Г. П. Арполенко, А. П. Грищенко, В. В. Німчук та ін. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 231–290.
 2. Бибик С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Х. : Фоліо, 2005.
 3. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1987.
 4. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. –5-те вид., доп. і переробл. – К. : Атіка, 2005.
 5. Городенська К. Дієслово // І. Вихованець, К. Городенська. Теоретична морфологія української мови. – К. : Пульсари, 2004. – С. 217–298.
 6. Городенська К. Категорія стану як морфолого-словотвірно-синтаксична категорія
  // Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія ; за ред. К. Г. Городенської. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 445–450.
 7. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / К. Городенська // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. ІV. – С. 11–15.
 8. Комова М. В. Складання ділових документів : навч. посіб. / М. В. Комова / Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Ін-т гуманітарних і соціальних наук. – Л., 2007.
 9. Лаврінець О. Пасивні конструкції з предикативними формами на –но, -тота предикативними пасивними дієприкметниками на –ний, -тийу сучасній українській науковій мові / О. Лаврінець // Українська мова. – 2013. – № 1. – С. 24–39.
 10. Мина Ж. В. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч. посіб. / Ж. В. Мина, Н. О. Думанський. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2015.
 11. Паламар Л. М. Мова ділових паперів : практ. посіб. / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2000.
 12. Півторак Г. П. Оповідання написано – оповідання написане // Питання мовної культури : зб. статей / Г. П. Півторак. – К. : Наук. думка, 1970. – Вип. 4. – С. 52–55.
 13. Плющ М. Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення / М. Я. Плющ. – К. : Вища школа, 1986.
 14. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум : навч. посіб. / Л. Г. Погиба,
  Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Либідь, 2002.
 15. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення : навч. посіб. / Н. Я. Потелло. – 4-те вид., випр. – К. : МАУП, 2001.
 16. Практикум з українського ділового мовлення / Л. Г. Погиба, Н. Г. Шкурятана, Т. О. Грибіниченко та ін. – К. : ФАДА, ЛТД, 2002.
 17. Пугач В. М. Історія формування та функціонування предикативних форм на -но, -то в українській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук / В. М. Пугач. – К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 1996.
 18. Синявський О. Порадник української мови / О. Синявський. – Харків ; Берлін ; Нью-Йорк : Космос, 1922.
 19. Сучасне діловодство : зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / уклали : Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – 2-е вид. випр. і допов. – К. : Довіра, 2010.
 20. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 7-е вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2011.
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТИЛІСТИКА

Як цитувати

Структурно-семантична специфіка та динаміка функціювання пасивних конструкцій у сучасному адміністративно-канцелярському підстилі. (2018). Українське мовознавство, 1(48), 152-167. https://doi.org/10.17721/um/48(2018).152-167

Схожі статті

1-10 з 72

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>