Типологія речень за комунікативною метою: від традиції до сучасності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/50(2020).42-75

Ключові слова:

мета висловлювання, модальність, інтенційність, розповідне речення, питальне речення, спонукальне речення, бажальне (оптативне) речення

Анотація

Присвячено огляду синтаксичних параметрів авторських класифікацій речень за метою виловлювання. Висвітлено історію формування категорії комунікативної мети в східнослов’янських граматиках від початку XIX століття й дотепер. Виокремлено основні підходи до функційно-комунікативного поділу речень в авторських типологіях, уточнено зміст поняття “модальність” у застосунку до розрізнення способів повідомлення думки, з’ясовано засади дискурсивно-прагматичного підходу до комунікативної типології речень.

 

Інформація про автора:

Шевель Святослав Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: svjatoslav2008@ukr.net

__________

Література

 1. Алефиренко Н. Ф.Спорные проблемы семантики. Москва : Гнозис, 2005. 326 с.
 2. Белошапкова В. А.Современный русский язык. Синтаксис. Москва : Высшая школа, 1977. 248 с.
 3. Богородицкий В. А.Общий курс русской грамматики (из университетских чтений). Изд. 5-е, перераб. Москва : Гос. социально-экономическое изд-во, 1935. 356 с.
 4. Буслаев Ф. И.Историческая грамматика русского языка. 5-е изд. Москва : Тип. Т. Рис, 1881. 394 с.
 5. Вагилевич І. Грамматика ѧзыка малоруского въ Галицїи. Львовъ : Ставропиг. ін.-т, 1845. 181 с.
 6. Вихованець І. Р.Граматика української мови. Синтаксис. Київ : Либідь, 1993. 365 c.
 7. Востоков А. X.Русская грамматика Александра Востокова, по начертанію его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная. Санктпетербургъ : Типограф. И. Глазунова, 1831. 408 с.
 8. Головацький Я. Ф. Грамматика руского ѧзыка. Ч. 6. Львовъ : Ставропиг. ін.-т, 1849. 226 с.
 9. Греч Н. И.Практическая русская грамматика изданная Николаемъ Гречемъ. Санктперербургъ : въ Типографіи Императорскаго Санктпетербургскаго Воспитательного Дома, 1827. 578 с.
 10. Грищенко А. П.Модальність і часова віднесеність як зовнішньо-синтаксичні ознаки речення // Синтаксис словосполучення і простого речення (Синтаксичні категорії і зв’язки) / М. А. Жовтобрюх, І. Р. Вихованець, А. П. Грищенко та ін. Київ : Наукова думка, 1975. С. 16–29.
 11. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови. Київ : ВЦ “Академія”, 2010. 384 с.
 12. Дячан П. Методична граматика языка мало-руського. Львовъ : Ставропиг. ін.-т, 1865. 142 с.
 13. Есперсен О.Философия грамматики. Москва : Изд-во иностранной литературы, 1958. 404 с.
 14. 14. Загнітко А. П.Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк : ВКФ “БАО”, 2011. 992 с.
 15. Кадомцева Л. О.Синтаксична модальність речення // Сучасна українська літературна мова : Синтаксис / За заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1972. С. 119–137. 
 16. Каранська М. У.Синтаксис сучасної української літературної мови. Київ : Либідь, 1995. 312 с. 
 17. Кисілевський К.Українська мова. На основі викладу : “Описова граматика української мови”. Мюнхен : б. в., 1948. 112 с.
 18. Кислиця Дмитро. Граматика української мови. Ч. ІІ : Синтакса. Торонто: Видавництво Нові Дні, 1963. 88 с.
 19. Ковалів Пантелеймон. Граматика української мови. Мюнхен : б. в., 1946. 142 с.
 20. Конрад Р.Вопросительные предложения как косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Москва : Прогресс, 1985. С. 349–384.
 21. Костусяк Н. М.Структура міжрівневих категорій сучасної української мови. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 450 с.
 22. Краснова Т. И.Субъективность – Модальность (материалы активной грамматики). Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. 189 с.
 23. Кулик Б. М.Курс сучасної української літературної мови: у 2 ч. Ч. 2 : Синтаксис. Київ : Рад. шк., 1961. 284 c.
 24. Курило О.Початкова граматика української мови. Ч. 2. Львів; Вінниця : Поділля, 1921. 40 с.
 25. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л. А. Булаховського. Т. II : Синтаксис. Київ : Рад. школа, 1951. 408 с.
 26. Матезиус В.Основная функция порядка слов в чешском языке // Пражский лингвистический кружок. Москва : Прогресс, 1967. C. 246–265.
 27. Мельничук О. С.Розвиток структури слов’янського речення. Київ : Наукова думка, 1966. 324 с.
 28. Методична граматика української мови / Уложили: В. Коцовский, І. Огоновский. 4-те поправл. вид. Вінніпег : Накладом Української книгарні, 1918. 98 с.
 29. Мірченко М. В.Структура синтаксичних категорій. 2. вид., перероб. Луцьк : РВВ “Вежа”, 2004. 389 с.
 30. Нечуй-Левицький І.Граматика української мови. Частка 2 : Синтаксис. Київ : Друк. І. І. Чоколова, 1914. 94 с.
 31. Овсянико-Куликовский Д. Н.Синтаксис русского языка. Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург : Изд. И. Л. Овсянико-Куликовской, 1912. 322 с.
 32. Осадца М.Граматика руского языка. Львовъ : Ставропиг. ін.-т, 1862. 288 с.
 33. Партыцкій Ом.Граматика языка руского для оужитку въ школахъ людовихъ въ Галичинэ. Львовъ : Въ цэс. кор. накладэ школьныхъ книжокъ, 1873. 176 с.
 34. Пешковский А. М.Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд., доп. Москва : Языки славянской культуры, 2001. 544 с.
 35. Приходько А. М.Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 c.
 36. Руднев А. Г.Синтаксис простого предложения. Москва : Просвещение, 1960. 169 с.
 37. Руднев А. Г.Синтаксис современного русского языка. Москва : Высшая школа, 1963. 364 с.
 38. Русанівський В. М.Структура українського дієслова. Київ: Наукова думка, 1971. 315 с.
 39. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 844 с.
 40. Сёрль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17 : Теория речевых актов. Mосква : Прогресс, 1986. С. 170–194.
 41. Синтаксична концепція Арнольда Грищенка: вибране / Упорядники: І. В. Дудко, Ю. С. Макарець. Київ, 2011. 456 с.
 42. Синявський О.Норми української літературної мови. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 368 с.
 43. СімовичВасиль Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці. Київ; Ляйпціґ : Українська накладня, 1919. 584 с.
 44. Скобликова Е. С.Грамматические значения и семантическая структура предложения // Очерки по теории словосочетания и предложения. Куйбышев : Изд. Саратов. ун-та, 1990. С. 112–121.
 45. Скобликова Е. С.Классификация предложений по цели высказывания и проблемы описательной грамматики // Очерки по теории словосочетания и предложения. Куйбышев : Изд. Саратов. ун-та, 1990. С. 122–130.
 46. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. Київ : Вища шк., 1994. 670 с.
 47. Смаль-Стоцький Степан.Граматика руської мови / уклад. С. Смаль-Стоцький, Ф. Ґартнер. 3-є вид., випр. і доп. Відень : Книгарня тов-ва ім. Шевченка, 1914. 202 c.
 48. Сучасна українська мова: Синтаксис /За ред. А. К. Мойсієнка. Київ : Знання, 2013. 238 с.
 49. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / Отв. ред. А. В. Бондарко. Ленинград : Наука, 1990. 263 с.
 50. Тимченко Є. Українська граматика для ІІІ і ІV кляси шкіл середніх. Київ : Друкарня Т-ва “Криниця”, 1918. 144 с.
 51. Харченко С.Синтаксичні норми української літературної мови ХХ – початку ХХІ ст. Київ : Міленіум, 2017. 417 с.
 52. Шабат-Савка С. Т.Комунікативний синтаксис української мови: до проблеми визначення термінопонять та категорій // Синтаксис української мови: на перетині традицій та інновацій. Ніні Василівні Гуйванюк /За заг. ред. О. В. Кульбабської. Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. С. 285‒321.
 53. Шабат-Савка С. Т.Категорія комунікативної інтенції в українській мові. Чернівці : Букрек, 2014. 412 с.
 54. Шахматов А. А.Синтаксис русского языка. Москва : Эдиториал УРСС, 2001. 624 с.
 55. Шведова Н. Ю.Простое предложение: основные понятия // Русская грамматика : в 2-х т. Т. 2: Синтаксис. Москва : Наука, 1982. С. 386–396.
 56. Шинкарук В. Д.Категорії модусу і диктуму у структурі речення. Чернівці : Рута, 2002. 272 с.57. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. Київ : Вид. центр “Академія”, 2004. 366 с.
 57. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. Київ : Вид. центр “Академія”, 2004. 366 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

СИНТАКСИКОЛОГІЯ

Схожі статті

1-10 з 14

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>