Граматичні форми суб’єкта в семантико-синтаксичній структурі речення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/52(2022).44-53

Ключові слова:

семантико-синтаксична структура речення, агенс, відмінок, підмет, суб’єкт

Анотація

Статтю присвячено аналізові відмінкових форм, які реалізують суб’єктне значення в семантичній структурі простого речення. Зокрема розглянуто іменникові форми називного, кличного, родового, давального, знахідного та орудного відмінків на позначення агенса. Розглянуто граматичні функції агенса в різних відмінкових формах: підметову – у називному та кличному відмінках, функцію додатка – у родовому, давальному, знахідному та орудному відмінках.

 

Інформація про автора:

Різник Сергій Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: serhiiriznyk2016@gmail.com

__________

Література

 1. Андерш Й. Ф. Семантична структура безприйменникового давального відмінка в чеській і німецькій мовах. Київ : Наукова думка, 1975. 134 с.
 2. Безпояско О. К. Іменні граматичні категорії. Київ : Наукова думка, 1991. 171 с.
 3. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва : Прогресс, 1974. 448 с.
 4. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови. Київ : Наукова думка, 1987. 231 с.
 5. Курилович Е. Очерки по лингвистике: Сборник статей. Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. 456 с.
 6. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. Ч. 1. Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1961. 172 с.
 7. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. Москва : Учпедгиз, 1958. 532с.
 8. Скаб М. С. Семантико-грамматическая структура украинского вокатива : автореф. … канд. филол. наук. Киев, 1988. 17 с.
 9. Тимченко Є. К. Вокатив і інструменталь в українській мові. Київ : Вид-во ВУАН, 1926. 118 с.
 10. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. 2-е изд. Ленинград : Учпедгиз, 1941. 620 с.
 11. Шведова Н. Ю. Дихотомия “присловные-неприсловные падежи” в ее отношении к категориям семантической структуры предложения. Славянское языкознание : VIII Междунар. съезд славистов (Загреб-Любляна, сентябрь 1978 г.). Москва : Наука, 1978. С. 450–467.

Завантаження

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 19

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.