Керівництво для авторів

Матеріали подають через сайт або надсилають електронною поштою відповідальному секретареві журналу за адресою: i.aribzhanova@knu.ua

Терміни подання:

 • для випуску поточного року – до 15 квітня цього року;
 • для випуску наступного року – після 15 квітня поточного року.

Після подання рукопис статті перевіряється на відповідність Керівництву для авторів; проходить подвійне “сліпе” рецензування, остаточне обговорення й отримує рішення про прийняття до друку чи про відхилення. За наявності зауважень та/або пропозицій Автор повинен доопрацювати статтю або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі “Українське мовознавство”, автор повинен підписати Авторську угоду і надіслати (сканований варіант чи фотокопію) на електронну адресу редакції журналу (протягом трьох діб).

Усі прийняті до друку статті (рецензії) розміщуються на web-сайті Збірника (розділи Поточний випуск; Архів) до виходу паперової версії видання (до 1 жовтня поточного року).

Перед поданням статті до редколегії журналу “Українське мовознавство” Автор повинен ознайомитися з Етичною політикою видання і впродовж публікаційного процесу дотримуватися етичних принципів, рекомендованих для авторів.

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

Матеріали публікуються українською та англійською мовами.

Текст статті потрібно подавати в електронній версії (редактор Microsoft Word). Назва файлу – прізвище автора, напр.: гнатюк.doc.

 

Вимоги до оформлення статті

ЗАГАЛЬНІ

1. Обсяг основного тексту:

 • оригінальна дослідницька стаття – від 3 тис. до 8 тис. слів (до 50 тис. знаків);
 • оглядова стаття – від 2 тис. до 5 тис. слів (30 тис. знаків).

2. Шрифт – Times New Roman, звичайний. Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом. Текст друкується з переносами. Сторінки нумеровані.

3. Параметри сторінки:

 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • абзацний відступ – 0,5 см;
 • формат – А5;
 • поля:

             верхнє – 2,0;        нижнє – 2,2;

             ліве – 2,0;            праве – 2,0 см.

ДЛЯ ДОТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Дотекстові матеріали потрібно оформляти напівжирним шрифтом, 10 кеглем.

1. Перший і другий рядки ліворуч:

– індекс УДК;

– цифровий ідентифікатор публікації (DOI).

2. Через рядок праворуч порядково – відомості про автора (авторів):

– ім’я і ПРІЗВИЩЕ, науковий ступінь, вчене звання;

– ідентифікатор автора ID ORCID;

– корпоративна е-пошта автора;

– місце роботи чи навчання (назва установи чи організації), місто, країна.

3. Через рядок: по центру, ВЕЛИКИМИ літерами – назва статті.

4. Через рядок: українською мовою (мовою тексту статті), курсивом – анотація (не менше 1 800 знаків і не більше 2 500 знаків із пробілами) та ключові слова (для оригінальної дослідницької статті – 4–8 ключових слів, для оглядової статті – 3–6 ключових слів).

Анотація оригінальної дослідницької статті має відповідати IMRAD-структурі та містити такі пункти: вступ (передумови, актуальність і мета дослідження), методи, результати, висновки. Назви пунктів треба оформляти розрідженим 2 pt шрифтом.

Анотація оглядової статті може бути неструктурованою: у ній потрібно висвітлити основні тези огляду.

ДЛЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Основний текст статті має бути підготовлений із використанням IMRAD-структури та містити такі основні елементи:

 • Вступ (Introduction) (передумови, актуальність і мета та завдання дослідження).
 • Методи (Methods) (в оглядовій статті цей розділ не подають).
 • Результати (Results).
 • Дискусія і висновки (Discussion and conclusions).

2. Текст статті подавати через інтервал після анотації, 11 кеглем.

3. У тексті перед згадуваними прізвищами має бути лише один ініціал. Між ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш ctrl +shift + пробіл) (напр.: І. Вихованець, М. Жовтобрюх).

4. Приклади подавати так: речення, слова – курсивом без лапок (приклади з художньої літератури також); фонеми, морфеми, символи – напівжирним шрифтом.

5. Цитати треба подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) з обов’язковим покликанням на джерело та конкретну сторінку (напр.: І. Кучеренко писав: “Кожна наука прагне досягнути тієї якісної характеристики наукових знань, яку прийнято називати істинністю” [Кучеренко, 2003, с. 11]).

6. Треба дотримуватися такого формату графічних знаків:

 • подвійні верхні лапки ” – для оформлення цитат;
 • одинарні верхні лапки ‘…’ – для оформлення значень слів (напр.: впадина ‘яма в річці’; просвистина ‘прогалина в лісі’);
 • тире … … (слід використовувати коротке тире (–), а не довге (—));
 • дефіс …-... (треба чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-). Напр: “Символізм – це…”; с.5–10, 2008–2009 рр., Х–ХІ ст. (на позначення діапазону – від ... до ...), але: науково-технічний, не сьогодні-завтра;
 • три крапки в ламаних дужках ˂…> – для оформлення авторських пропусків.

7. Необхідно розрізняти Літературу – список використаної наукової літератури та Джерела – список джерел досліджуваного мовного матеріалу.

Покликання в тексті на Літературу подавати у квадратних дужках, зазначаючи прізвище автора (якщо автор один) або перші слова назви праці (для видань без авторів), рік видання і, за потреби, сторінку / сторінки – після скорочення “с.” (укр. мовою) чи “p.,  “pp.” (англ. мовою). Наприклад: [Гнатюк, 2021], [Гнатюк, 2023, с. 169–185], [Сучасна українська мова…, 2013, с. 95], [Mozer, 2022, pp. 365–370].

Для статей із кількома авторами вказують прізвища усіх співавторів, якщо їх не більше трьох: [Гнатюк, Дядечко, 2020, с. 20], [Cornell, & Harlow, 2003, р. 200], [Dormus, Brown, & Bloom, 2013]; прізвище першого співавтора  плюс “та ін.” / “et al.”: [Гнатюк та ін., 2016], [Grady et al., 2019].

Покликання на роботи одного автора, опубліковані того самого року, вирізняють  малими латинськими літерами після року видання: [Гнатюк, 2022a, с. 15],  [Mozer, 2022a; 2022b; 2022c].

У покликаннях на літературу з електронних ресурсів, де не пронумеровано сторінки, зазначають номер або назву (якщо немає номера) частини електронного джерела (том, частина, розділ тощо): [Brown, 2017, vol. 2].

Покликання на Джерела подавати в круглих дужках: ініціал імені та прізвище автора (Т. Шевченко); або – скорочена назва (указана в Джерелах), кома, номер сторінки: (Ш–1, 345); (УС, 157).

8. Усі рисунки (схеми, графіки, діаграми тощо) й таблиці потрібно пронумерувати арабськими цифрами й розмістити безпосередньо в тексті там, де вони мають бути за змістом. Назви подавати окремим абзацом: ПІД рисунками – пояснювальні підписи, НАД таблицями – тематичні назви.

Якщо статтю буде прийнято, автори завантажують окремі файли всіх рисунків високої роздільної здатності у форматах .tif або .jpg. Назви файлів для інформаційної графіки мають бути зрозумілими та відповідати назвам у тексті (наприклад, Рисунок 1, Рисунок 2). Роздільна здатність зображень: 1200 dpi для штрихового зображення, 600 dpi для відтінків сірого та 300 dpi для кольорового зображення.

ДЛЯ ПІСЛЯТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Після тексту статті треба подати (10 кеглем, інтервали в один рядок між рубриками):

 • Внесок авторів;
 • Умовні скорочення (за потреби);
 • Джерела (за потреби);
 • Література (список використаної наукової літератури мовою оригіналу);
 • References (список використаної літератури для міжнародних баз даних);
 • Інформація про дати надходження та редакційно‐видавничого опрацювання;
 • Переклад англійською мовою відомостей про автора (авторів), назви статті, анотації, ключових слів;
 • Заява про відсутність конфлікту інтересів.

2. У Внеску авторів потрібно зазначити інформацію про внесок авторів у підготовку статті відповідно до CRediT (Contributor Roles Taxonomy):

 • Концептуалізація. Ідеї; формулювання або еволюція всеохопних цілей і завдань дослідження.
 • Формальний аналіз. Застосування статистичних, математичних, обчислювальних або інших формальних методів для аналізу або синтезу емпіричних даних дослідження.
 • Програмне забезпечення. Програмування, розроблення ПЗ; проєктування комп’ютерних програм; реалізація комп’ютерного коду та допоміжних алгоритмів; тестування компонентів коду.
 • Методологія. Розроблення або проєктування методології; створення моделей.
 • Валідація даних. Перевірка відтворюваності результатів / експериментів та інших результатів досліджень.
 • Написання (оригінальна чернетка). Написання початкового варіанта (чернетки) статті.
 • Написання (перегляд і редагування). Внесення суттєвих змін, доповнень до статті.

Наприклад:

Внесок авторів: Ім’я, Прізвище – концептуалізація, методологія; Ім’я, Прізвище – програмне забезпечення, формальний аналіз; Ім’я, Прізвище – валідація даних, написання (оригінальна чернетка); Ім’я, Прізвище – написання (перегляд і редагування).

3. Література і References потрібно оформити відповідно до бібліографічного стилю цитування АРА style references (7th Edition).

Якщо цитованій праці присвоєно цифровий ідентифікатор DOI, то його обов’язково необхідно вказати.

На всю літературу, указану в переліку, має бути покликання в тексті статті.

4Літературу треба подавати в пронумерованому вручну й алфавітному порядку, спершу кирилицею, далі латиною.

5. У References дублють Літературу латиною та наводять кириличні (арабські, китайські тощо) джерела в перекладі англійською мовою із вказівкою на мову джерела (у квадратних дужках англійською мовою), наприклад:

Hnatiuk,  L. (2023). Let’s not deny our own: linguistic essays on the history of word usage. Ukrainian linguistics, 1(53), 169–185. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).169-185 [in Ukrainian].

У статті англійською мовою подають ОДИН список використаної літератури – References, у якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом доповнюють у квадратних дужках описом мовою джерела. Наприклад:

Hnatiuk,  L. (2023). Let’s not deny our own: linguistic essays on the history of word usage. Ukrainian linguistics, 1(53), 169–185. [in Ukrainian]. [Гнатюк, Л. (2023). Не відрікаймося свого: лінгвістичні етюди з історії слововживання. Українське мовознавство, 1(53), 169–185]. https://doi.org/10.17721/um/53(2023).169-185

Для коректного складання бібліографічних описів у списку використаних джерел можна використати спеціалізовані програми, наприклад: https://www.grafiati.com/uk/

Зразки оформлення бібліографічних записів за АРА style references див. тут.

6. Після списку (списків) використаної літератури подають інформацію про дати надходження та редакційно‐видавничого опрацювання статті (шрифт напівжирний, розріджений 1pt, праворуч):

Отримано редакцією журналу / Received:

Прорецензовано / Revised:

Схвалено до друку / Accepted:

7. Далі – напівжирним шрифтом,10 кеглем – подають переклад англійською мовою відомостей про автора (авторів), назви статті, анотації, ключових слів:

– ліворуч порядково – ім’я і ПРІЗВИЩЕ, науковий ступінь, вчене звання; ідентифікатор автора ID ORCID; корпоративна е-пошта автора; місце роботи (назва установи чи організації), місто, країна;

– по центру – назва статті;

– через рядок – анотація і ключові слова (вимоги до змісту й оформлення анотації див. вище у 4 пункті ДЛЯ ДОТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ).

8. Укінці кожної статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей обов’язково додають такий текст (10 кегль):

ДЛЯ ОДНОГО АВТОРА

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; у рішенні про публікацію результатів.

The author declares no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data; in the writing of the manuscript; in the decision to publish the results.

ДЛЯ ДВОХ І БІЛЬШЕ АВТОРІВ

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; у рішенні про публікацію результатів.

The authors declare no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data; in the writing of the manuscript; in the decision to publish the results.

Вимоги до оформлення статей обов’язкові.