Велика й мала літери як ідеологеми в українському дискурсі

Автор(и)

 • Юлія Браїлко Національний науковий центр “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса” https://orcid.org/0000-0001-5203-7479

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/53(2023).149-168

Ключові слова:

графема, велика літера, мала літера, ідеологема, онім, апелятив, орфографія, дискурс

Анотація

Наведено результати дослідження експресивно-стилістичного навантаження графем в українському дискурсі від кінця ХІХ ст. до сьогодні. Визначено, що поряд із функцією розмежування онімів і апелятивів велика та мала літери виконують важливу ідеологічну функцію. Вона різновекторна й безпосередньо пов’язана з оцінкою референта відповідної лексичної одиниці. Позитивна чи негативна аксіологія цих графем детермінована екстралінгвальними чинниками, передусім політичною ситуацією та ідеологічними настановами суспільства. Процес уживання великої й малої літер як ідеологем має високу продуктивність на сучасному етапі розвитку української мови.

 

Інформація про автора:

Браїлко Юлія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Полтавського відділення Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса” (Україна).

Електронна адреса: santie@ukr.net

__________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Биковченко Ю., Ярова А. Варіативність правописної норми: оніми росія, путін. Cучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (Суми, 26–27 травня 2022 року) / уклад. : І. Р. Жиленко, В. О. Садівничий. Суми : Сумський державний університет, 2022. С. 111–115.
 2. Бучин О. Ідеологеми та міфологеми. Вісник Львівського університету. Серія “Філософсько-політологічні студії”. 2018. № 21. С. 14–20.
 3. Загнітко А. П. Семантика великої літери. Лінгвістичні студії. 1999. Вип. 1. С. 150–153.
 4. Загнітко А. П. Семантична енергетика великої літери (на матеріалі поетичної естетики І. Драча). Функціонально-комунікативні вияви граматичних одиниць. Київ, 1997. С. 159–166.
 5. Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / упор. В. В. Німчук та Н. В. Пуряєва. Київ : Наукова думка, 2004. 582 с.
 6. Карпенко Ю. О. Велика літера і власні назви. Українська мова і література в школі. 1969. № 11. С. 22–28. URL : http://karpenko.in.ua/?attachment_id=1838 (дата звернення: 16.03.2023).
 7. Ковалів П. К. Український правопис = Ukrainian Orthography. 2-ге вид.Нью-Йорк: [б.в.], 1977. 96 c.
 8. Корольова В. В. Сучасна поетична графіка. Дослідження з лексикології і граматики української мови. 2013. Вип. 13. С. 129–136.
 9. Лекція проф. Є. Карпіловської “Українська мова у вирі суспільних подій кін. ХХ – поч. ХХІ ст.”. 18.05.2022. URL : https://www.youtube.com/watch?v=686bziSGHmc (дата звернення: 29.03.2023).
 10. Мурашко В. І. Український правопис (прагматичний аспект). Наукові записки НаУКМА. Т. 18: Філологічні науки. Київ : ВД ‟Києво-Могилянська академія”, 2000. С. 4–6.
 11. Огієнко І. Українська граматика : підручн. Ч. 1 : Основи вкраїнського правопису. Відень : Видавниче Товариство “Вернигора”, 1921. 49 с.
 12. Плющ М. Я. Велика літера. Українська мова : енкциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. Київ : Українська енциклопедія, 2004. 2-ге вид., доп. С. 65.
 13. Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології. Львів : Свічадо, 2001. 160 с.
 14. Рудницький Я. Український правопис. Вінніпег : Комітет Українців Канади, 1949. 2-ге вид. 64 с.
 15. Український правопис / Нар. комісаріат освіти УРСР ; ред. І. Кириченко. Київ : Українське державне видавництво, 1945. 178 c.
 16. Український правопис. Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. 2-ге вид., випр. й доп. 272 с.
 17. Український правопис. Київ : Наукова думка, 1990. 240 с.
 18. Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019. 392 c.
 19. Федик О. Духовні номінації та їх правопис. Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 13–15 травня 1998 р.). Львів, 1998. С. 287–292.
 20. Ципердюк О. Д. Кодифікація релігійної лексики в новій редакції ‟Українського правопису” (2019). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021. № 52. Т. 2. С. 15–19.
 21. Чемеркін С. Інтернет, велика літера, etc. Культура слова. 2011. № 75. С. 123–128.
 22. Чепурко К. О. Порушення правил уживання великої / малої літер у сучасних українських друкованих ЗМІ. Культура народов Причерноморья. 2013. № 258. С. 184–187.
 23. Шерех Ю. Головні правила українського правопису. Балтимор : Прометей, 1946. 62 с.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-12

Схожі статті

1-10 з 15

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.