Когнітивні аспекти метонімії

Автор(и)

 • Олена Гапченко канд. філол. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/46(2016).53-65

Ключові слова:

семантика, когнітивна лінгвістика, метафора, значення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до вивчення метонімії. Здійснено аналіз мовних, психологічних та когнітивних аспектів метонімічних перенесень. Основна увага зосереджена на концептуальній природі метонімічних перенесень, їхнього зв’язку з мисленням людини: метонімію розглянуто як мовний феномен і складний ментальний механізм концептуального плану, що бере участь у когнітивних процесах концептуалізації та комунікації, пов’язаний зі сприйняттям, осмисленням і структуруванням дійсності, з мисленням і повсякденним досвідом людини, відображається в її діях і поведінці, знаходить вияв у референції, лексикалізації, у розвитку лексичних, граматичних і дериваційних значень.

 

Інформація про автора:

Гапченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: olenagapchenko@ukr.net

__________ Література
 1. Кронгауз М. А. Семантика / М. А. Кронгауз. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т.– 399 с.
 2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – Изд. 2-е. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 256 с.
 3. Ортега-и-Гассет Х. Две Великие метафоры / Х. Ортега-и-Гассет // Теория метафоры / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. – М. : Прогресс, – С. 68–81.
 4. Ричардс А. А. Философия риторики / А. А. Ричардс // Теория метафоры / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – С. 44–67.
 5. Рябцева Н. К. Язык и естественный интеллект / Н. К. Рябцева. – М.: Academia, 2005. – 640 с.
 6. Шмелев Д. Н. Современный русский язык: Лексика / Д. Н. Шмелев. – М. : Просвещение, 1977. – 335 с.
 7. Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений / Р. Якобсон // Теория метафоры / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М.А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – С. 110–132.
 8. Dirven R. Conversion as a Conceptual Metonymy of Event Schemata
  / R. Dirven // Metonymy in Language and Thought / Panther K.-U., Radden G. (eds.). – Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1999. – Р. 275–288.
 9. Jäkel O. Metonymy in Onomastics / O. Jäkel // Metonymy in Language and Thought / Panther K.-U., Radden G. (eds.). – Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company,1999. – Р. 211–232.
 10. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought. 2 ed. / Ed. by A. Ortony. – Cambridge : Cambridge University Press, – Р. 202–251.
 11. Langacker R. W. Reference-point constructions / R. W. Langacker // Cognitive Linguistics. – 1993. – Vol. 4. – № 1. – Р. 1–38.
 12. Radden G., Kövecses Z. Towards a Theory of Metonymy / G. Radden,
  Z. Kövecses // Metonymy in Language and Thought / Panther K.-U., Radden G. (eds.). – Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company,1999. – Р. 17–59.
 13. Warren B. Aspects of Referential Metonymy / B. Warren // Metonymy in Language and Thought / Panther K.-U., Radden G. (eds.). – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. – Р. 121–138.

Завантаження

Опубліковано

2016-09-09

Номер

Розділ

КОГНІТИВНА СЕМАНТИКА

Схожі статті

1-10 з 28

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.