Семантико-синтаксична структура прикладкового словосполучення

Автор(и)

 • Ірина Арібжанова

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/47(2017).52-62

Ключові слова:

прикладка, двоназва, абстрактно-граматичний аналіз, прикладкові відношення, взаємоприкладкові відношення

Анотація

Здійснено спробу абстрактно-граматичного аналізу прикладкових словосполучень, простежено внутрішні семантико-синтаксичні відношення між іменниками, що називають той самий предмет: власне прикладкові та взаємоприкладкові.

 

Інформація про автора:

Арібжанова Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: aribira@ukr.net

__________

Література

 1. Бровко А. С. Розмежування означуваного слова і прикладки / А. С. Бровко // Укр. мова і літ. в школі. – 1970. – № 3. – С. 20–23.
 2. Вихованець І. Р. Прикладка / І. Р. Вихованець // Українська мова: Енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Укр. енциклопедія, 2004. – С. 524–525.
 3. Загнитко А. А. Семантическое согласование : структурная и функциональная типология / А. А. Загнитко // Linguistica Brunensia. – 61/1–2. – Brno : Masarykova univerzita, 2013. – S. 149–162.
 4. Ключковський Б. Г. Апозитивна сполучуваність слів у сучасному українському літературному мовленні / Б. Г. Ключковський // Українське мовознавство. – 1976. – Вип. 4. – С. 14–20.
 5. Костич Л. М. Прикладкові конструкції в поезіях Т. Шевченка / Л. М. Костич // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – Вип. 13. – С. 225–233.
 6. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. – ІІ ч. : Синтаксис / Б. М. Кулик. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Рад. школа, 1965.
 7. Кучеренко І. К. Фразеологізм як об’єкт синтаксису / І. К. Кучеренко  // Актуальні проблеми граматики / упоряд. З. Терлак. – Л. : Світ, 2003. – С. 58–65.
 8. Лаврентьева Н. М. Синтаксические отношения и связи уровня простого предложения / Н. М. Лаврентьева. – Саранск : Изд-во Сарат. ун-та, 1989.
 9. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П. А. Лекант. – М. : Высшая школа, 1986.
 10. Ломов А. М. Словарь-справочник по синтаксису современного русского языка / А. М. Ломов. – М. : АСТ: Восток – Запад, 2007.
 11. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – Изд. 7. – М. : Учпедгиз, 1956.
 12. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. : Учпедгиз, 1958. – Т. І–ІІ.
 13. Рогозін Л. Л. Невідокремлені прикладки в структурі складного речення  / Л. Л. Рогозін // Українська мова в школі. – 1954. – № 5. – С. 15–18.
 14. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008.
 15. Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка / О. Б. Сиротинина.  – М. : Высшая школа, 1980.
 16. Скобликова Е. С. Современный русский язык: Синтаксис простого предложения / Е. С. Скобликова. – М. : Просвещение, 1979.
 17. Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке / Е. С. Скобликова. – 2-е изд., стер. – М. : Комкнига, 2005.
 18. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т української мови. – 5-те вид., стер. – К. : Наук. думка, 1996.
 19. Финкель А. М., Баженов Н. М. Курс современного русского литературного языка / А. М. Финкель, Н. М. Баженов.– К. : Рад. школа, 1960.
 20. Шевельов Ю. Просте речення / Ю. Шевельов // Курс сучасної української літературної мови. – Т. ІІ : Синтаксис ; за ред. Л. А. Булаховського. – К. : Рад. школа, 1951. – С. 5–141.
 21. Шуть Л. До питання про відношення понять “словосполучення”  і “фразеологічне сполучення” / Л. Шуть // Українське мовознавство. – 2000.  – Вип. 22. – С. 13–17.

Завантаження

Опубліковано

2017-07-27

Номер

Розділ

ГРАМАТИКОЛОГІЯ

Схожі статті

1-10 з 18

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.