Інверсія як поняття комунікативної граматики

Автор(и)

 • Ірина Арібжанова КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/49(2019).62-83

Ключові слова:

актуальне членування речення, формальне членування речення, інверсія, зворотний порядок слів, нейтральні висловлення, експресивні висловлення

Анотація

Статтю присвячено зʼясуванню синтаксичного статусу інверсії. На матеріалі простих речень показано, що зміст поняття інверсії повʼязаний із актуальним членуванням речення- висловлення: з одного боку, інверсія є способом формування висловлення, за якого найвагоміші в комунікативному (смислово-інформаційному) плані частини висловлення переміщаються з кінцевої позиції в ініціальну чи серединну (зсув інтонаційно-позиційного характеру); з другого боку, інверсія є комунікативною структурою, утвореною в результаті реалізації такого способу (інверсоване висловлення, чи експресивне висловлення). Диференційовано поняття інверсії та поняття зворотного порядку слів, що відображають різноаспектне упорядкування речення – за комунікативними компонентами (наприклад, рема + тема) та за членами речення (наприклад, присудок + підмет). Водночас підтверджено, що зворотний порядок слів функційно підпорядкований комунікативній структурі речення-висловлення, оскільки слугує, як і інверсія- спосіб, для вираження актуального членування речення.

 

Інформація про автора:

Арібжанова Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: aribira@ukr.net

___________

Література

 1. Абашина В. Н. Вопросы коммуникативно-прагматического описания сложного предложения в русском языке: аспект актуального членения. Львов: ЛНУ имени Ивана Франко, 344 с.
 2. Багмут А. Й. Семантика і інтонація в українській мові. Київ : Наукова думка, 1991. 161 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
 4. Вінтонів М. О. Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви. Донецьк : ДонНУ, 2013. 327 с.
 5. Єрмоленко С. Я. Порядок слів і стилістичні категорії мовлення // С. Я Єрмоленко. Синтаксис і стилістична семантика. Київ : Наукова думка, 1982. С 115–128.
 6. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис. Донецьк: ДонНУ, 662 с.
 7. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. Київ : Вища школа, 1987. 352 с.8.
 8. Ковтунова И. И. Порядок слов // Русская грамматика. Т. ІІ : Синтаксис / ред. кол. : Н. Ю. Шведова (гл. ред.) та ін. Москва : Наука, 1982. С. 190–214.
 9. Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. Москва : Едиториал УРСС, 2002. 240 с.
 10. Кротевич Є. В., Родзевич Н. С. Словник лінгвістичних термінів. Київ : АН УРСР, 1957. 236 с.
 11. Лаптева О. А. Нерешенные вопросы теории актуального членения // Вопросы языкознания. 1972. № 2. С. 35–47.
 12. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва : Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
 13. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок : сборник статей. Москва : Прогресс, 1967. С. 239–245.
 14. Мельничук А. С. Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках. Краткая характеристика общих закономерностей. Киев : АН УССР, 1958. 64 с.
 15. Мельничук О. С. Синтагматичне членування речень // Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / за заг. ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1972. С. 431–509.
 16. Меркулова Н. Ремоідентифікація в нечленованих висловленнях // Українське мовознавство. 2003. Вип. 28. С. 167–170.
 17. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова. Москва : ИТИ Технологии, 2006. 944 с.
 18. Падучева Е. В. Порядок слов и фразовая просодия: инверсия в теме // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты : сб. статей в честь 80-летия И. А. Мельчука. Москва : ЯСК,С. 473–486.
 19. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. Київ : Либідь, 1993. 248 с.
 20. Пумпянский А. Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе. Москва : Наука, 1974. 247 с.
 21. Распопов И. П. Актуальное членение предложения (на материале простого повествования преимущественно в монологической речи). Уфа : Башкир. гос. ун-т, 1961. 163 с.
 22. Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка. Москва : Высшая школа, 1980. 142 с.
 23. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 800 с.
 24. Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Ленинград : Учпедгиз, 1959. 535 с.
 25. Українська мова : Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський та ін. Київ : “Укр. енциклопедія” імені М. П. Бажана, 2004. 824 с.
 26. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. Київ : Академія, 2004. 406 с.
 27. Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. Москва : ЯСК, 2001. 387 с.
 

Завантаження

Опубліковано

2019-07-08

Номер

Розділ

КОМУНІКАТИВНИЙ СИНТАКСИС

Схожі статті

1-10 з 16

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.