Проблема дефініції терміна “оказіоналізм”

Автор(и)

 • Оксана Мацько КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/48(2018).105-117

Ключові слова:

лексика, терміни, оказіоналізм, неологізм, індивідуальний словотвір, запозичення

Анотація

Присвячено проблемі дефініції терміна “оказіоналізм”. Здійснено огляд визначення українськими та зарубіжними лінгвістами поняття “неологічності” та “оказіональності”. Викладено історію питання і багатоплановість поглядів дослідників на розвиток теорії оказіонального словотворення, роль запозичень у формуванні неологічної лексики. Оказіоналізми розглядаються як засоби експресивного впливу на читача, що актуалізуються в мовотворчості багатьох сучасних українських авторів.

 

Інформація про автора:

Мацько Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: oksanamatsko@ukr.net

__________

Література

 1. Брагина А. А. Неологизмы в русском языке : пособие / А. А. Брагина. – М. : Просвещение, 1973. 
 2. Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства / Л. А. Булаховський . – К. : Рад. школа, 1955. 
 3. Вокальчук Г. М. Вивчення неологізмів у вузівському курсі сучасної української літературної мови / Г. М. Вокальчук // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 2002. – Ч. 2. – С. 24–29. 
 4. Гак В. Г. О современной французской неологии / В. Г. Гак // Новые слова и словари новых слов. – Л. : Наука, 1978. – С. 37–117. 
 5. Долинин К. А. Стилистика французского языка / К. А. Долинин. – Л. : Просвещение, 1978. 
 6. Єрмоленко С. Я. Літературна норма в часовому і просторовому вимірі / С. Я. Єрмоленко // Культура слова. – К. : Наук. думка, 2001. – Вип. 57–58. – С. 3–9. 
 7. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1978. 
 8. Колоїз Ж. Лексичні оказіоналізми як засіб створення актуалізованого контексту / Ж. Колоїз // Рідний край. – 2002. – № 1(6). – С. 30–34. 
 9. Коць Т. А. Функціонування лексичних варіантів у засобах масової інформації / Т. А. Коць // Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 55–59. 
 10. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова
  / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1981. 
 11. Мацько Л. Українська мова в кінці ХХ ст. (Зміни в лексиці) / Л. Мацько // Дивослово.
  – 2000. – № 4. – С.15–20. 
 12. Риффатер М. Критерии стилистического анализа / М. Риффатер // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1980. – Вып. 9. – С. 69–97. 
 13. Реформатський А. А. Введение в языковедение ; под ред. В. А. Виноградова
  / А. А. Реформатський. – М. : Аспект Пресс, 1998. 
 14. Рильський М. Т. Наша кровна справа / М. Т. Рильський. – К. : Держлітвидав, 1959. 
 15. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1988. 
 16. Святчик Е. В. Функционирование экспрессивных высказываний в газетной коммуникации / Е. В. Святчик // Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество : материалы конференции (Ялта, 9–14 октября 2000). – Симферополь, 2000. – C. 315–318. 
 17. Сучасна українська літературна мова : підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько,
  М. Я. Плющ та ін. ; за ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища школа, 1997. 
 18. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика : підручник / А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Берковець та ін. ; за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2013. 
 19. Стишов О. А. Лексичні інновації з погляду нормативності / О. А. Стишов // Українська мова: з минулого в майбутнє. – К., 1998. С. 172–176. 
 20. Тараненко О. О. Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії / О. О. Тараненко. – К. : Наук. думка, 1980. 
 

Завантаження

Опубліковано

2018-10-17

Номер

Розділ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА

Схожі статті

1-10 з 12

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>