Об’єктивація концепту ЄВРОПА в українській мові XVI – першої половини XVII ст.

Автор(и)

 • Олександр Богомолець-Бараш Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9646-2127

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/52(2022).54-78

Ключові слова:

концепт, ЄВРОПА, мовна картина світу, топонім, ойконім, катойконім, етнонім, номінативний простір концепту, семантичний простір концепту

Анотація

У статті проаналізовано засоби об’єктивації концепту ЄВРОПА в українській мові XVI–XVII ст., зокрема аргументовано актуальність його діахронного вивчення, побудовано номінативне поле названого концепту, що містить ядро, приядрову частину та периферію, установлено перші дати фіксації слова-імені концепту ЄВРОПА в українських пам’ятках цього періоду, виокремлено інші вербалізатори концепту (назви європейських країн / міст / їхніх мешканців), окреслено обсяг його семантичного простору, з’ясовано динаміку наповнення семантичних полів, виявлено комбінаторні особливості лексем, а також інтерпретовано мовні та позамовні контексти їх уживання.

 

Інформація про автора:

Богомолець-Бараш Олександр Миколайович – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: bohomolets.barash@knu.ua

__________

Література

 1. Богомолець-Бараш О. М. “Єврослова” в мовній картині світу українця ХХІ століття (за матеріалами асоціативного експерименту). Мовні і концептуальні картини світу. 2019. Вип. 2(66). С. 17–25.
 2. Богомолець-Бараш О. М. Специфіка вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу Г. Сковороди. Studia Linguistica. 2021. Вип. 18. С. 37–56.
 3. Веретейченко І. Функціонування концепту європеїзму в літературно-критичних текстах українських письменників. Мандрівець. 2015. № 1. С. 62–66.
 4. Вільчинська Т. Слово і концепт: методика аналізу. Лексика на перетині наукових парадигм : колективна монографія / за ред. Л. Струганець. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2018. С. 106–122.
 5. Гайда О. М. Граматика та семантика прийменника в українській мові XVI–XVII ст. (на матеріалі документів Львівського ставропігійського братства) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Івано-Франківськ, 2015.
 6. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2010. 446 с.
 7. Гриценко П. Ю. Дослідження лексики українських говорів. Мовознавство. 1984. № 5. С. 22–30.
 8. Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст. Київ : КММ, 2017.
 9. Дидик-Меуш Г., Слободзяник О. Українські краєвиди XVI−XVII ст. Слово – текст – словник. Львів, 2015. 384 с.
 10. Дидик-Меуш Г. Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII століть: теорія, практика, словник. Львів, 2018. 688с.
 11. Купчинський О. Вступне слово // Стрийковський Мацей. Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Руси / Відп. ред. О. Купчинський. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів, 2011. 1075 с. (Історичні джерела. Т. 10).
 12. Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу. Харків : ВГ “Основа”, 2009. 192 с.
 13. Мислива-Бунько І. Я. “Єврослова” в сучасній україномовній газетно-журнальній публіцистиці. Лiнгвiстичнi студiї. 2012. Вип. 24. С. 20–23.
 14. Монахова Т. Типи семантичних деривацій концептів дім і дорога в ідіолекті Валерія Шевчука. Волинь – Житомирщина. 2010. № 20. С. 271–280.
 15. Ніка О. Концепт як барокова стилістична фігура (на матеріалі писемних пам’яток другої половини ХVІІ ст.). Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. 2013. Вип. 22, ч. 2. С. 211–216.
 16. Нудьга Г. Українські студенти в університетах Європи у 14–18 століттях. Хроніка  2000. 2007. Вип. 71. С. 108–152.
 17. Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі “спільної колиски”. Київ : ВЦ “Академія”, 2001. 152 с.
 18. Прихода Я. І. Європа як концепт. Наукові записки Інституту журналістики. 2002. Т. 7. С. 152–158.
 19. Трач Н. С. Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань “Український тиждень” та “Gazeta Wyborcza”). Наукові записки Національного університету Києво-Могилянська академія. 2014. Т. 164. С. 66–73.
 20. Шевченко Л. Л. Методика концептуальних досліджень. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені |М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. 2012. Вип. 9. С. 52–56.
 21. Яворська Г. М., Богомолов О. В. Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі: Монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 136 с.
 22. Ястремська Т. Моделювання українського діалектного простору: концепти ВЕРХ / НИЗ. Львів : НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2021. 804 с.

Завантаження

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

КОНЦЕПТОЛОГІЯ

Як цитувати

Богомолець-Бараш, О. (2022). Об’єктивація концепту ЄВРОПА в українській мові XVI – першої половини XVII ст. Українське мовознавство, 1(52), 54-78. https://doi.org/10.17721/um/52(2022).54-78

Схожі статті

1-10 з 24

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.