Система синтаксичних зв’язків: класифікаційні пошуки

Автор(и)

 • Наталя Кобченко КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/um/47(2017).36-51

Ключові слова:

синтаксичний зв’язок, принципи класифікації, синтаксична категорія, підрядний зв’язок, сурядний зв’язок, предикативний зв’язок

Анотація

Присвячено аналітичному оглядові різних класифікацій синтаксичних зв’язків. Висвітлено підґрунтя та структуру класифікаційних схем, запропонованих науковцями радянського періоду – Є. Кротевичем, А. Прияткіною, Г. Золотовою, Л. Чесноковою. Детально схарактеризовано класифікації синтаксичних зв’язків, поширені в сучасному українському мовознавстві, – І. Вихованця, А. Загнітка, М. Мірченка й ін. Висловлено міркування щодо перспективності застосування тих чи тих класифікаційних критеріїв для подальшого випрацювання цілісної теорії синтаксичних зв’язків. Також окреслено деякі класифікаційні схеми, представлені в сучасній російській, білоруській, чеській і польській лінгвістиці.

 

Інформація про автора:

Кобченко Наталя Віталіївна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Електронна адреса: natalia.kobchenko@gmail.com

__________

Література

 1. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992.
 2. Грамматика русского языка / редкол. В. В. Виноградов, Е. С. Истрина.  – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – Т. 2. – Ч. 1.
 3. Грамматика современного русского литературного языка. – М. : Наука, 1970.
 4. Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису / А. П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1.
 5. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1973. 
 6. Камынина А. А. О полупредикативных конструкциях в простом предложении
  / А. А. Камынина. – М. : Изд-во МГУ, 1974.
 7. Кротевич Е. В. О связях слов / Е. В. Кротевич. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1959.
 8. Крючков С. Е. О присоединительных связях в современном русском языке / С. Е. Крючков // Вопросы синтаксиса современного русского языка.  – М. : Учпедгиз., 1950. – С. 397–411.
 9. Курс сучасної української літературної мови ; за ред. Л.А. Булаховського. – К. : Рад. шк., 1951. – Т. 2.
 10. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій / М. В. Мірченко.  – 2-ге вид., перероб. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004.
 11. Овсянико-Куликовский Д. Н. Руководство къ изученію синтаксиса русскаго языка
  / Д. Н. Овсянико-Куликовский. – М. : Типографія т-ва И. Д. Сытина, 1907.
 12. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – 7-е изд. – М. : Учпедгиз, 1956.
 13. Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель) : монографія / І. С. Попова. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009.
 14. Поспелов Н. С. О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений / Н. С. Поспелов // Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М. : Учпедгиз, 1950. – С. 338–354.
 15. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. : Учпедгиз, 1958. – Т. I–II.
 16. Прияткина А. Ф. О взаимном отношении видов синтаксической связи  / А. Ф. Прияткина // Ученые записки Дальневосточного гос. ун-та. – Владивосток, 1968. – Т. ХІ. – С. 39–46.
 17. Рагаўцоў В. І. Дыскусійныя пытанні сінтаксісу беларускай і рускай моў : дапам. для філал. фак. ВНУ / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Універсітэцкае, 2001.
 18. Рамза Т. Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс : вуч. дапам / Т. Р. Рамза ; пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : БДУ, 2003. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Philology/ramza.pdf.
 19. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / А. И. Смирницкий. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1957.
 20. Современный русский язык : учебник / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др. ; под ред. В. А. Белошапковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Азбуковник, 2002.
 21. Сучасна українська літературна мова : Синтаксис ; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972.
 22. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : монографія / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови; ВД Дмитра Бураго, 2012.
 23. Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке : пособие  / Л. Д. Чеснокова. – М. : Просвещение, 1980.
 24. Чикина Л. К. Присловные и предложенчиские связи в русском синтаксисе : учеб. пособие / Л. К. Чикина, В. В. Шигуров. – М. : Флинта ; Наука, 2009.
 25. Шведова Н. Ю. Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения / Н. Ю. Шведова  // Вопросы языкознания. – 1964. – № 6. – С. 77–93.
 26. Шведова Н. Ю. Согласование и координация : их сходство и различия  / Н. Ю. Шведова // Проблемы истории и диалектологии славянских языков : сб. ст. к 70-летию член-корреспондента АН СССР В.И. Борковского. – М. : Наука, 1971. – С. 312–319.
 27. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук.  – К. : Академія, 2004.
 28. Hrbáček J. K problematice syntaktických vztahů a jejich terminologie / Josef Hrbáček // Naše řeč. – 1997. – № 4. – S. 169–170 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7395.
 29. Mluvnice češtiny (3) : Skladba / red. F. Daneš, M. Grepl, Z. Hlavsa. – Praha : Academia, 1987.
 30. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej / Alicja Nagórko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 31. Saloni Z., Świdziński M. Składnia współczesnego języka polskiego / Zygmunt Saloni, Marek Swidzinski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Завантаження

Опубліковано

2017-07-27

Номер

Розділ

ГРАМАТИКОЛОГІЯ

Схожі статті

1-10 з 18

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>